Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Monika BEŇOVÁ

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg