Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Monika BEŇOVÁ

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020

Toto hlasovanie sa týka revízie usmernení pre zamestnanosť v EÚ. Celkovým cieľom je vytvoriť všeobecné zásady, ktoré by mali viesť k dodržiavaniu najvyšších sociálnych štandardov počas pandémie Covid-19 a po nej. Každé zamestnanie musí zabezpečiť spravodlivú mzdu a zabezpečiť primeranú životnú úroveň všetkým Európanom. V tejto súvislosti je dôležité zintenzívniť harmonizáciu minimálnej mzdy v EÚ. Je dôležité, aby finančná podpora na zotavenie sa z pandémie Covid-19 neskončila vo vreckách bohatých, ale naopak, mala by si nájsť cestu k pracujúcim ľuďom. Akýkoľvek krok k zlepšeniu finančného blahobytu občanov únie je pozitívnym krokom.

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā" (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020

Súčasné hlasovanie je dôležitým technickým hlasovaním o rozpočte. Ide o zmenu a doplnenie rozpočtu s cieľom zvýšiť pridelené prostriedky v rámci okruhu 4 pre globálnu Európu. Nové peniaze v rámci tejto položky sa použijú najmä na správu utečencov a migrantov mimo Európskej únie. Príjemcami tejto finančnej pomoci by malo byť 1,7 milióna utečencov, ktorí v súčasnosti využívajú finančnú pomoc v rámci rozpočtu Únie. Kľúčovým princípom tohto zvýšenia je zásada outsourcingu zodpovednosti za migrantov. Nové peniaze okrem toho zabezpečia, aby programy pomoci určené na vzdelávanie a integráciu migrantov a utečencov mohli pokračovať až do konca roku 2021.

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana (B9-0122/2020) SK

10-07-2020

Nariadenie o transeurópskej energetickej infraštruktúre je nástrojom a zákonom, ktorého cieľom je pomôcť národným vládam a spoločnostiam lepšie prepojiť elektrickú a plynovú infraštruktúru cez Európsku úniu a jej vnútorné hranice. V súčasnom volebnom období sa nálada voči priemyslu fosílnych palív a vo všetkých príslušných odvetviach výrazne zmenila. Európsky parlament a ďalšie inštitúcie majú teraz jasný cieľ dosiahnuť do roku 2050 ekonomiku neutrálnu voči klíme. Nie je možné dostatočne zdôrazniť rozsah tejto výzvy. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité, aby distribučné kanály pre energiu alebo inými slovami, elektrické siete a plynovody alebo akékoľvek iné vozidlo na prepravu energie boli zmodernizované. Dôležité je, aby distribučné kanály odrážali ambíciu zajtrajška a dostali primeranú investíciu.

ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) SK

10-07-2020

Toto hlasovanie sa týka rozšírenia mandátu pre Europol. Vzhľadom na teroristickú činnosť na Novom Zélande Európsky parlament súhlasí s tým, že tento stav by mohol predstavovať hrozbu pre bezpečnosť únie. Preto vítam rozširovanie spolupráce medzi orgánmi zapojenými do boja proti terorizmu medzi EÚ a Novým Zélandom.

ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas (RC-B9-0216/2020) SK

10-07-2020

Kríza Covid-19 bola obdobím bolesti a utrpenia, ale aj reflexie a rastu. Kríza ukázala, že mechanizmy a verejná infraštruktúra, ktoré sú určené na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia, má mnoho slabých miest a medzier. Preto je dôležité, aby sme my, poslanci Európskeho parlamentu, v spolupráci s ostatnými inštitúciami vykonali príslušné zmeny s cieľom napraviť odhalené slabiny v systéme. Kríza ukázala, že na úrovni EÚ by sa mal zaviesť dobre fungujúci mechanizmus koordinácie a prerozdeľovania kritických zdrojov, ako je napríklad ochranné vybavenie pre zdravotný personál. EÚ bola schopná urobiť len málo, pokiaľ ide o jej zapojenie do predných línií boja proti chorobe Covid-19. Preto by sme mali znovu otvoriť debatu o právomociach Únie, aby sme mali k dispozícii mechanizmus, ktorý by mohol prospieť celej únii a zabrániť zbytočnej smrti, utrpeniu a hospodárskym ťažkostiam.

Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) SK

09-07-2020

Európska občianska iniciatíva dáva každému občanovi EÚ právo podať návrh na vytvorenie právnych predpisov Európskej únie. Podmienkou je že minimálny počet signatárov petície musí byť viac ako jeden milión. V prípade prekročenia tejto hranice musí Európska komisia petíciu posúdiť a následne navrhnúť adekvátne opatrenia. Kvôli Covid-19 sa výrazne znížila schopnosť občanov zbierať podpisy a vyhlásenia relevantné k Európskej občianskej iniciatíve. Toto hlasovanie sa preto týka predĺženia obdobia, počas ktorého môžu iniciátori získať podporu v rámci EÚ.

2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām (A9-0081/2020 - David Cormand) SK

09-07-2020

Európska investičná banka zohráva kľúčovú úlohu pri rozdeľovaní finančných zdrojov rôznym investorom v Európskej únii. Vzhľadom na to, že kríza Covid-19 vytvorila bezprecedentnú hospodársku krízu, získala EIB výrazné zvýšenie, pokiaľ ide o jej dostupný kapitál. S týmto nárastom prichádza zvýšená miera zodpovednosti a predovšetkým zodpovednosti voči občanom únie. Aj keď je dobré, že EIB je podrobená zvýšenemu dohľadu, je pozitívne, že Európsky parlament požaduje ešte silnejšie kontrolné právomoci nad touto dôležitou inštitúciou. Okrem toho je dôležité poznamenať, že EIB bude hrať kľúčovú úlohu pri transformácii Európskej únie na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Preto je dôležité, aby sa EIB plne zodpovedala za to, aké typy projektov bude financovať.

2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) SK

09-07-2020

Toto hlasovanie sa týka každo ročného dohľadu nad výdavkami Európskej investičnej banky za obdobie roku 2018. Investície EIB smerujú najmä do inovačných projektov, projektov súdržnosti a rozvoja infraštruktúry. Medzi najväčšie oblasti investícií EIB patria schémy financovania pre MSP a životné prostredie. EIB je však ďaleko od toho, aby sa stala klimatickou bankou EÚ, keď by využila 50% svojich zdrojov v prospech životného prostredia.

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) SK

08-07-2020

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je nástrojom financovaným z rozpočtu Únie. Týka sa regiónov, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí presahuje 25%. Toto hlasovanie je technickým hlasovaním, ktorého cieľom je zvýšiť špecifické pridelenie prostriedkov na iniciatívu YEI na rok 2020 o sumu 28 333 334 EUR v bežných cenách, čím sa celková suma na rok 2020 zvýši na 145 miliónov EUR. Nezamestnanosť mladých ľudí je a bude jedným z najdôležitejších aspektov zotavenia sa z krízy Covid 19. Európska únia bude úspešná, len ak bude miera nezamestnanosti nízka, najmä v demografickej skupine mládeže.

Regulas (ES) 2017/2454 grozīšana attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos (A9-0123/2020 - Luděk Niedermayer) SK

08-07-2020

Nový systém DPH v elektronickom obchode ktorý uľahčí spotrebiteľom a podnikom prácu sa skladá z troch hlavných zákonov. Spoločne budú harmonizovať pravidlá DPH v elektronickom obchode, a tým okrem iného zvýšia efektívnosť výberu daní. Z dôvodu pandémie Covid-19 však množstvo členských štátov vyjadrilo znepokojenie nad časovým harmonogramom vykonávania implementácie tohto balíka. V dôsledku toho sa Komisia 8. mája 2020 rozhodla navrhnúť odloženie dátumu uplatňovania balíka o elektronickom obchode s DPH o 6 mesiacov (od 1. januára 2021 do 1. júla 2021. Je potrebné poznamenať, že odhadovaná strata príjmov v dôsledku tohto odkladu bude dosahovať približne 3 miliardy EUR, a preto je mimoriadne dôležité, aby členské štáty vynaložili maximálne úsilie na včasné vykonanie transpozície tohto balíka.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg