Please fill this field
Zbigniew KUŹMIUK Zbigniew KUŹMIUK
Zbigniew KUŹMIUK

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Loceklis

Polija - Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Dzimšanas gads : , Komorowo

8. sasaukums Zbigniew KUŹMIUK

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 24-05-2016 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Biedrs

 • 01-07-2014 / 23-05-2016 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
 • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Budžeta komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013

23-11-2018 BUDG_AD(2018)625574 PE625.574v02-00 BUDG
Zbigniew KUŹMIUK

ATZINUMS par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšanu kapitāla tirgu savienībā

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545 PE580.545v02-00 BUDG
Zbigniew KUŹMIUK

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos

10-10-2018 AGRI_AD(2018)625204 PE625.204v02-00 AGRI
Peter JAHR

ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada

26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377 PE612.377v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

ATZINUMS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu

24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244 PE612.244v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem, w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie, a co więcej – zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, zapisano w taki sposób, że nie zagraża ono polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Savienības aktu priekšlikumi

Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē

01-06-2017 B8-0303/2017 Zaudējis spēku
Nicola CAPUTO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Zbigniew KUŹMIUK Marco ZULLO José BOVÉ Luke Ming FLANAGAN

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par bioloģisko produktu veicināšanu ēdnīcās

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zaudējis spēku
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 75 - 25-01-2017

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg