Please fill this field
Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA
Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA
Spānija

Dzimšanas gads : , Daimiel (C.R.)

8. sasaukums Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spānija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 20-01-2015 : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 21-01-2015 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem pēc Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) darbības beigām

25-04-2016 DEVE_AD(2016)575224 PE575.224v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

ATZINUMS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184 PE565.184v02-00 DEVE
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES

05-10-2017

La delegación española del Grupo PPE está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar, porque el acercamiento de los presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Eiropas Augļu dienas noteikšanu

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Zaudējis spēku
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 133 - 13-03-2017

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par cīņu pret naidu un ekstrēmismu tiešsaistē

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Zaudējis spēku
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 143 - 13-12-2016

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par nepieciešamību steidzami celt intervences cenas, lai apturētu krīzi piena nozarē

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Zaudējis spēku
José BLANCO LÓPEZ Carlos COELHO Esther HERRANZ GARCÍA Iratxe GARCÍA PÉREZ Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Francisco José MILLÁN MON Pablo ZALBA BIDEGAIN Paolo DE CASTRO José Manuel FERNANDES Izaskun BILBAO BARANDICA Gabriel MATO Nuno MELO Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Eric ANDRIEU Isabelle THOMAS Stanislav POLČÁK Fernando RUAS Sofia RIBEIRO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ricardo SERRÃO SANTOS Daniel BUDA Maite PAGAZAURTUNDÚA Clara AGUILERA Jonás FERNÁNDEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 58 - 13-12-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.