Please fill this field
Marc TARABELLA Marc TARABELLA
Marc TARABELLA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Ougrée

7. sasaukums Marc TARABELLA

Politiskās grupas

 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Parti Socialiste (Beļģija)

Biedrs

 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 07-07-2010 / 30-06-2014 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājējs

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu

28-03-2013 AGRI_AD(2013)504229 PE 504.229v02-00 AGRI
Marc TARABELLA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004 attiecībā uz fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļos

14-04-2011 IMCO_AD(2011)458832 PE 458.832v03-00 IMCO
Marc TARABELLA

ATZINUMS par ES politikas programmu jaunattīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās problēmas

16-11-2010 AGRI_AD(2010)445957 PE 445.957v02-00 AGRI
Marc TARABELLA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru

21-03-2012 AGRI_AD(2012)480865 PE 480.865v02-00 AGRI
Gabriel MATO

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses

21-03-2012 AGRI_AD(2012)480630 PE 480.630v02-00 AGRI
Gabriel MATO

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

08-02-2012 IMCO_AD(2012)478349 PE 478.349v02-00 IMCO
Eija-Riitta KORHOLA

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

VP/HR - Gadaffi trial EN

23-04-2014 E-005435/2014 Komisija

VP/HR - Israel and Mordechai Vanunu EN

23-04-2014 E-005434/2014 Komisija

A European road haulage control agency EN

23-04-2014 E-005433/2014 Komisija

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par apspiesto minoritāšu un cilvēku brīvību

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Zaudējis spēku
Roberta ANGELILLI Edward MCMILLAN-SCOTT Lara COMI Niccolò RINALDI Ramon TREMOSA i BALCELLS Silvia COSTA László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Carlo CASINI
Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 38 - 14-04-2014

Rakstiska deklarācija par B un C hepatītu

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Zaudējis spēku
Silvia-Adriana ȚICĂU Daciana Octavia SÂRBU Cătălin Sorin IVAN Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Corina CREȚU Marc TARABELLA Adam GIEREK Anna ROSBACH Maria da Graça CARVALHO Françoise GROSSETÊTE Antonyia PARVANOVA
Sākuma datums : 18-11-2013
Zaudē spēku : 18-02-2014
Parakstītāju skaits : 96 - 18-02-2014

Rakstiska deklarācija par cīņu pret gestācijas diabētu

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Zaudējis spēku
Rolandas PAKSAS Juozas IMBRASAS Justina VITKAUSKAITE BERNARD Marc TARABELLA Anna ROSBACH Jaroslav PAŠKA Tadeusz CYMAŃSKI Jolanta Emilia HIBNER Magdi Cristiano ALLAM Claudio MORGANTI Małgorzata HANDZLIK
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 65 - 10-12-2013

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg