Please fill this field
Marc TARABELLA Marc TARABELLA
Marc TARABELLA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Ougrée

8. sasaukums Marc TARABELLA

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Beļģija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Aizstājējs

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

26-09-2018 IMCO_AD(2018)625314 PE625.314v02-00 IMCO
Marc TARABELLA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000

24-10-2018 AGRI_AD(2018)623916 PE623.916v02-00 AGRI
Matt CARTHY

ATZINUMS par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju

05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467 PE609.467v02-00 IMCO
Matthijs van MILTENBURG

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

21-11-2017 AGRI_AD(2017)604734 PE604.734v03-00 AGRI
Angélique DELAHAYE

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (A8-0058/2018 - João Ferreira) FR

15-03-2018

Les accords de pêche durable conclus par l’Union avec des pays tiers doivent apporter des avantages mutuels et se concentrer sur le renforcement de la souveraineté des pays tiers sur leur pêche, sur le développement des activités économiques connexes et sur la protection des ressources maritimes, des communautés et des pêcheurs. C’est en privilégiant ce type de développement, et non en épuisant les ressources, qu’il sera possible de lutter efficacement et équitablement contre la pêche INN.

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija) (A8-0055/2018 - João Ferreira) FR

15-03-2018

Les stocks exploitables de la zone économique exclusive (ZEE) des Comores, essentiellement de grands poissons pélagiques (thon et espadon), sont estimés à 33 000 tonnes par an, mais les captures annuelles des pêcheurs locaux s’élèvent à environ 16 000 tonnes. Les autres captures sont réalisées par des flottes industrielles étrangères, qui débarquent en dehors du pays. Le poisson est également traité en dehors des Comores, y compris les prises effectuées par la flotte locale.
Les accords de pêche durable conclus par l’Union avec des pays tiers doivent apporter des avantages mutuels et se concentrer sur le renforcement de la souveraineté des pays tiers sur leur pêche, sur le développement des activités économiques connexes et sur la protection des ressources maritimes, des communautés et des pêcheurs. C’est en privilégiant ce type de développement, et non en épuisant les ressources, qu’il sera possible de lutter efficacement et équitablement contre la pêche INN.

Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) FR

15-03-2018

Le nouveau cadre commun prévu par ce texte permet d’adapter les services Europass aux besoins et attentes des utilisateurs et des prestataires: les apprenants, les demandeurs d’emploi, les employeurs – notamment les petites et moyennes entreprises –, les établissements d’enseignement et de formation, les partenaires sociaux, les centres nationaux Europass et les autorités nationales compétentes. Les services Europass révisés utiliseraient et s’adapteraient également aux potentialités des systèmes numériques à venir.
Les objectifs fondamentaux sont le respect des diversités et des responsabilités, la simplification et l’efficacité. Il convient que tous les instruments soient conçus de manière appropriée et ne dépassent pas les limites d’Europass.
En règle générale, tant les obligations que les charges administratives et financières qui incombent aux États membres doivent être clairement prévisibles et équilibrées au regard des coûts et des avantages.
Il s'agit d'une matière qui me tient à cœur ayant été ministre et ce domaine était de mes compétences.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Savienības aktu priekšlikumi

Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē

01-06-2017 B8-0303/2017 Zaudējis spēku
Nicola CAPUTO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Zbigniew KUŹMIUK Marco ZULLO José BOVÉ Luke Ming FLANAGAN

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par vajadzību īstenot atbildīgu korporatīvo rīcību attiecībā uz investēšanu jaunattīstības valstīs

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Zaudējis spēku
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 103 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par sirds mazspēju

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Zaudējis spēku
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 236 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par svina izmantošanas novēršanu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Zaudējis spēku
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 94 - 04-01-2017

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg