Please fill this field
Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Priekšsēdētāja vietniece

Nīderlande - Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Spaubeek

7. sasaukums Esther de LANGE

Politiskās grupas

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irāku

Biedrs

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājēja

 • 16-07-2009 / 08-09-2009 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Budžeta kontroles komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

18-09-2012 AGRI_AD(2012)494603 PE 494.603v02-00 AGRI
Esther de LANGE

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2013. gada budžeta projektu

31-05-2012 AGRI_AD(2012)487912 PE 487.912v02-00 AGRI
Esther de LANGE

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

18-09-2012 AGRI_AD(2012)491296 PE 491.296v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par zāļu rezistentās tuberkulozes draudiem Eiropas reģionā

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Zaudējis spēku
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Carl SCHLYTER Esther de LANGE Anna ROSBACH Rebecca TAYLOR Nirj DEVA Eleni THEOCHAROUS Michèle STRIFFLER Dame Glenis WILLMOTT Marek Henryk MIGALSKI Marc TARABELLA David MARTIN Marie-Christine VERGIAT Edit BAUER
Sākuma datums : 15-04-2013
Zaudē spēku : 15-07-2013
Parakstītāju skaits : 202 - 15-07-2013

Rakstiska deklarācija par to, kā tiek īstenots aizliegums no 2013. gada 1. janvāra turēt sivēnmātes atsevišķos aizgaldos

12-03-2012 P7_DCL(2012)0006 Zaudējis spēku
George LYON Esther de LANGE Dan JØRGENSEN Marit PAULSEN Janusz WOJCIECHOWSKI
Sākuma datums : 12-03-2012
Zaudē spēku : 14-06-2012
Parakstītāju skaits : 165 - 14-06-2012

Rakstiska deklarācija par kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošanu Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu

30-11-2011 P7_DCL(2011)0049 Pieņemts
Dan JØRGENSEN Esther de LANGE Pavel POC Carl SCHLYTER Andrea ZANONI
Sākuma datums : 30-11-2011
Zaudē spēku : 15-03-2012
Pieņemts (datums) : 15-03-2012
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2012)0096
Parakstītāju skaits : 395 - 15-03-2012

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg