Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Borlange

Sākums Johan DANIELSSON

Loceklis

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
DEEA
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājējs

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DKOR
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar rapporten Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, samt en avgift för icke-återvunnet plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi (debates) SV

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-178-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

2019. gada ziņojums par konkurences politiku (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Vi svenska Socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om konkurrenspolitiken. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår. Bland annat understryker betänkandet att internationellt samarbete är av största vikt i en globaliserad värld för att säkerställa att konkurrensreglerna genomdrivs effektivt, samtidigt som kommissionen bör sträva efter att inkludera konkurrensregler i EU:s frihandelsavtal, samt inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) arbete.
Gällande skrivningen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vill vi likväl betona att skattepolitiken fortsatt bör räknas till nationell kompetens. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande, samt EU:s DAC-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte.
Vidare anser vi att kontaktspårningsappar kan användas i den pågående pandemin för att kartlägga och minska smittspridningen, samtidigt som det är av största vikt att användardata som samlas in hanteras i enlighet med gällande lagstiftning om integritet och dataskydd. Vid en översyn av EU:s konkurrensregler behöver en lämplig avvägning göras mellan främjandet av EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050, samt rättvisa konkurrensregler på den inre marknaden.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg