Martin CALLANAN Martin CALLANAN
Martin CALLANAN
Apvienotā Karaliste

Dzimšanas gads : , Newcastle

7. sasaukums Martin CALLANAN

Politiskās grupas

  • 14-07-2009 / 03-12-2009 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis
  • 04-12-2009 / 13-12-2011 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētājs

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Priekšsēdētāju konference
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs

  • 21-07-2009 / 21-09-2009 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanu

09-11-2010 ENVI_AD(2010)441155 PE441.155v02-00 ENVI
Martin CALLANAN

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atpūtas laivām un ūdens motocikliem

25-04-2012 ENVI_AD(2012)480787 PE480.787v02-00 ENVI
Salvatore TATARELLA

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Jautājumi Prezidijam, Priekšsēdētāju konferencei un kvestoriem

Deputāti var iesniegt priekšsēdētājam jautājumus par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences un kvestoru attiecīgo pienākumu izpildi. 32. panta 2. punkts

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.