Lūdzam aizpildīt šo lauku
Jacqueline FOSTER Jacqueline FOSTER
Jacqueline FOSTER
Apvienotā Karaliste

8. sasaukums Jacqueline FOSTER

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Locekle
 • 16-07-2014 / 30-11-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija locekle
 • 01-12-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājēja

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-041-0000)

Konkurences aizsardzība gaisa transportā (debates) EN

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-600-0000)

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (debates) EN

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-448-0000)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808 PE585.808v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu

26-11-2018 TRAN_AD(2018)627831 PE627.831v02-00 TRAN
Georg MAYER

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

ATZINUMS par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370 PE612.370v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Vasaras laika kārtība (B8-0070/2018, B8-0071/2018) EN

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

Aviācijas stratēģija Eiropai (A8-0021/2017 - Pavel Telička) EN

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Āzijas ziloņu aizsardzību un labturību

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Zaudējis spēku
Jacqueline FOSTER Renate SOMMER Geoffrey VAN ORDEN Jean LAMBERT Janusz WOJCIECHOWSKI Keith TAYLOR Marlene MIZZI Stefan ECK Jeppe KOFOD Ian DUNCAN Anja HAZEKAMP
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Parakstītāju skaits : 87 - 15-01-2016

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par vienota kontaktpunkta izveidi dzīvnieku labturības jomā

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Zaudējis spēku
Jacqueline FOSTER Marit PAULSEN Janusz WOJCIECHOWSKI Jörg LEICHTFRIED Pavel POC Catherine BEARDER Ivo VAJGL Keith TAYLOR Marlene MIZZI Franc BOGOVIČ Anja HAZEKAMP
Sākuma datums : 27-05-2015
Zaudē spēku : 27-08-2015
Parakstītāju skaits : 84 - 26-08-2015

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.