Please fill this field
Nirj DEVA Nirj DEVA
Nirj DEVA
Apvienotā Karaliste

Dzimšanas gads : , Colombo (Sri Lanka)

8. sasaukums Nirj DEVA

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētājs

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja

Biedrs

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

07-02-2019 DEVE_AD(2019)631872 PE631.872v03-00 DEVE
Nirj DEVA

ATZINUMS par ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu — 8., 9., 10. un 11. EAF

30-01-2019 DEVE_AD(2019)631880 PE631.880v03-00 DEVE
Nirj DEVA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683 PE599.683v03-00 DEVE
Nirj DEVA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

22-11-2018 DEVE_AD(2018)623970 PE623.970v02-00 DEVE
Frank ENGEL

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

22-11-2018 DEVE_AD(2018)627027 PE627.027v02-00 DEVE
Frank ENGEL

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zaudējis spēku
Brian HAYES Neena GILL Nirj DEVA Davor Ivo STIER Petr JEŽEK Doru-Claudian FRUNZULICĂ Seb DANCE Deirdre CLUNE Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Tom VANDENKENDELAERE
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par pastāvīgu Eiropas Savienības atbalstu poliomielīta apkarošanai

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Pieņemts
Linda McAVAN Charles GOERENS Elmar BROK Michael GAHLER Nirj DEVA Mairead McGUINNESS Louis MICHEL Enrique GUERRERO SALOM Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH
Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 404 - 10-06-2015