Please fill this field
Antonius MANDERS Antonius MANDERS
Antonius MANDERS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Nīderlande - Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Stiphout

7. sasaukums Antonius MANDERS

Politiskās grupas

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nīderlande)

Biedrs

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs

 • 16-07-2009 / 07-11-2011 : Juridiskā komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 08-11-2011 / 15-11-2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-11-2011 / 29-11-2011 : Juridiskā komiteja
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū

24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055 PE 508.055v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

07-12-2011 IMCO_AD(2011)473720 PE 473.720v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

ATZINUMS par Eiropas dimensiju sportā

11-10-2011 JURI_AD(2011)467328 PE 467.328v01-00 JURI
Antonius MANDERS

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu

28-11-2013 IMCO_AD(2013)521607 PE 521.607v02-00 IMCO
Olga SEHNALOVÁ

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu

04-06-2013 ENVI_AD(2013)506022 PE 506.022v02-00 ENVI
Romana JORDAN

ATZINUMS par pasākumiem iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai

30-05-2013 IMCO_AD(2013)507948 PE 507.948v02-00 IMCO
António Fernando CORREIA DE CAMPOS

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg