Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Vācija

Dzimšanas gads : , Obergünzburg

7. sasaukums Barbara LOCHBIHLER

Politiskās grupas

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Vācija)

Priekšsēdētāja

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegācija attiecībām ar Irānu
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Biedrs

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Irānu
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegāciju vadītāju konference
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājēja

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irānu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par talantīgu cilvēku atbalstīšanu Eiropas Savienībā

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Zaudējis spēku
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Sākuma datums : 19-11-2012
Zaudē spēku : 19-02-2013
Parakstītāju skaits : 178 - 20-02-2013

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par tādu zāļu eksportu, kuras izmanto nāvessoda izpildei trešās valstīs

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Zaudējis spēku
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Sākuma datums : 06-06-2011
Zaudē spēku : 06-10-2011
Parakstītāju skaits : 168 - 06-10-2011

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par nepilngadīgo romu aizsardzību Kosovā

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Zaudējis spēku
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Sākuma datums : 20-09-2010
Zaudē spēku : 20-12-2010
Parakstītāju skaits : 125 - 20-12-2010

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.