Please fill this field
Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
Monika HOHLMEIER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Dzimšanas gads : , München

7. sasaukums Monika HOHLMEIER

Politiskās grupas

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Biedrs

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta komiteja
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos

Aizstājēja

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta kontroles komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

10-10-2012 CONT_AD(2012)480659 PE 480.659v02-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ATZINUMS par starpposma ziņojumu labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā

20-09-2012 LIBE_AD(2012)489475 PE 489.475v02-00 LIBE
Monika HOHLMEIER

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu

17-09-2012 BUDG_AD(2012)492558 PE 492.558v02-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)

25-09-2012 BUDG_AD(2012)491282 PE 491.282v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

18-09-2012 BUDG_AD(2012)491280 PE 491.280v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”

18-09-2012 BUDG_AD(2012)491278 PE 491.278v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg