Please fill this field
José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Portugāle - Partido Social Democrata (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Vila Verde

8. sasaukums José Manuel FERNANDES

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Portugāle)

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Programma InvestEU (debates) PT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-706-0000)

Programma InvestEU (debates) PT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-728-0000)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokolu, kā arī minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu

12-12-2018 BUDG_AD(2018)630543 PE630.543v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

25-04-2018 BUDG_AD(2018)616826 PE616.826v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ATZINUMS par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām

28-09-2016 BUDG_AD(2016)587434 PE587.434v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES

14-12-2017 BUDG_AD(2017)610649 PE610.649v03-00 BUDG
Tiemo WÖLKEN

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu

11-10-2016 BUDG_AD(2016)585760 PE585.760v02-00 BUDG
Indrek TARAND

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku

24-06-2015 BUDG_AD(2015)546724 PE546.724v02-00 BUDG
Indrek TARAND

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) PT

18-04-2019

Tendo em conta o estatuto especial da Dinamarca em matéria de justiça penal na sequência do Tratado de Lisboa, o país não faz parte do novo regulamento nem está vinculada ao mesmo. No entanto, manifestou a sua intenção de continuar a participar nas atividades da Eurojust, mas para isso é necessária a celebração de um acordo de cooperação entre a Dinamarca e a Eurojust. Apesar de, em princípio, um sistema comum de cooperação em matéria de justiça penal para todos os Estados-Membros dever ser a regra e ser preferível, é importante a existência de um acordo com a Dinamarca para garantir, nomeadamente, a continuação da participação da Dinamarca na estrutura da Eurojust, a conservação de um espaço comum de JAI na UE, e a aplicação das prerrogativas da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) e do Tribunal de Justiça. Votei favoravelmente à celebração do acordo.

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT

18-04-2019

A União e os seus Estados-Membros comprometeram-se com o Acordo de Paris, que visa manter o aumento global da temperatura muito abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais. O setor dos transportes, cujas emissões estão a aumentar e foram responsáveis por 25% das emissões totais de gases com efeito de estufa na UE em 2016, tem de realizar uma parte substancial dos esforços da União para combater as alterações climáticas. Considero essencial diminuir as emissões de CO2 do setor dos transportes para cumprir o objetivo da União para 2030 de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 30% relativamente aos níveis de 2005. A definição de um nível de ambição adequado para as emissões de CO2 dos veículos pesados é fundamental para dar aos fabricantes um sinal claro de que devem investir atempadamente em tecnologias de redução das emissões, sem, no entanto, pôr em causa a sustentabilidade a curto prazo do sector. Votei favoravelmente.

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) PT

18-04-2019

A proposta tem como objetivo promover os transportes não poluentes, incentivar tecnologias novas e não poluentes e, a longo prazo, reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e de CO2. A presente diretiva estabelece que os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades adjudicantes e as entidades adjudicantes tenham em conta os impactos energético e ambiental durante o tempo de vida – incluindo o consumo de energia e as emissões de CO2 e de determinados poluentes – na contratação pública de determinados veículos de transporte rodoviário, tendo como objetivos promover e estimular o mercado de veículos não poluentes e energeticamente eficientes e melhorar a contribuição do setor dos transportes para as políticas da União nos domínios do ambiente, do clima e da energia. As alterações devem contribuir igualmente para a implantação de infraestruturas para combustíveis alternativos, bem como para a conformidade dos veículos com as exigências das normas mais recentes sobre emissões de poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa. Votei favoravelmente.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM

Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zaudējis spēku
Jonás FERNÁNDEZ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Antonio TAJANI Ramón JÁUREGUI ATONDO Jean-Marie CAVADA Dimitrios PAPADIMOULIS Karima DELLI Alain LAMASSOURE Jo LEINEN Molly SCOTT CATO Svetoslav Hristov MALINOV Mercedes BRESSO Enrique CALVET CHAMBON Barbara MATERA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR José Manuel FERNANDES Neena GILL Santiago FISAS AYXELÀ Hugues BAYET Alfred SANT Renato SORU Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību steidzami celt intervences cenas, lai apturētu krīzi piena nozarē

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Zaudējis spēku
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 58 - 13-12-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg