Please fill this field
José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Portugāle - Partido Social Democrata (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Vila Verde

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus José Manuel FERNANDES

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00 BUDG
Olivier CHASTEL

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg