Julie
GIRLING

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums Julie GIRLING

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu

27-11-2018 AGRI_AD(2018)615419 PE615.419v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

02-10-2018 FEMM_AD(2018)628430 PE628.430v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

ATZINUMS par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

25-01-2018 ENVI_AD(2018)612232 PE612.232v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

25-01-2018 ENVI_AD(2018)612233 PE612.233v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

25-01-2018 ENVI_AD(2018)612234 PE612.234v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2018 ENVI_AD(2018)612235 PE612.235v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2018 ENVI_AD(2018)612236 PE612.236v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2018 ENVI_AD(2018)612237 PE612.237v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)

13-10-2017 AGRI_AD(2017)604833 PE604.833v03-00 AGRI
Marijana PETIR

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu

31-08-2017 ENVI_AD(2017)604869 PE604.869v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

04-05-2017 AGRI_AD(2017)597445 PE597.445v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

21-03-2017 ENVI_AD(2017)597737 PE597.737v02-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

ATZINUMS par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

15-02-2017 ENVI_AD(2017)592296 PE592.296v05-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592293 PE592.293v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592294 PE592.294v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592295 PE592.295v03-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592297 PE592.297v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

31-01-2017 ENVI_AD(2017)592298 PE592.298v02-00 ENVI
Giovanni LA VIA

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses

13-01-2017 ENVI_AD(2017)595582 PE595.582v02-00 ENVI
Bart STAES

ATZINUMS par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem

28-04-2016 ENVI_AD(2016)577058 PE577.058v02-00 ENVI
Nessa CHILDERS