Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Grupp Renew Europe

Membru

l-Estonja - Eesti Reformierakond (l-Estonja)

Data tat-twelid : , Tallinn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Urmas PAET

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) ET

13-11-2020

Toetasin. Mais 2020 esitas komisjon 9,4 miljardi euro suuruse eelarvega uue eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027, et aidata liikmesriikide tervishoiusüsteemidel toime tulla COVID-19 pandeemiaga. Raport kutsub üles suurematele investeeringutele tervishoiusüsteemides, tugevam rõhk peab minema pandeemia ennetustöösse ja varajasse diagnoosimisse, samuti toob välja, et krooniliste haiguste ohjamiseks oleks vaja selgemaid suuniseid.

Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) ET

13-11-2020

Toetasin. Investeerimiskava on kesksel kohal Euroopa roheleppes, selle eesmärk on edendada territoriaalset, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. Resolutsioon väljendab heameelt komisjoni ELi majanduse taastamise kava üle, kuhu on lisatud ka digiteerimisstrateegia. On oluline märkida, et ELi kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmine oleneb konkreetselt investeerimiskava edukusest. Kava rõhutab veel jätkusuutlike erasektori investeeringute olulisust ning märgib, et uued algatused peaksid alati läbima kestlikkushindamise.

Programm InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) ET

13-11-2020

Toetasin. “InvestEU” programmi kaudu võetakse kasutusele ühtne ELi investeeringutoetuse mehhanism aastateks 2021.–2027. Programm põhineb seisukohal “saavutada vähemaga rohkem”, arvestades COVID-19 pandeemiast tulenevaid raskusi on investeeringutel ja eriti veel erainvesteeringutel kasvava tähtsusega roll. Uue programmiga suurendatakse pandeemia eelselt kavandatud rahastamispaketti ja muudetakse ettepaneku kohaldamisala, et võtta arvesse Euroopa majanduse spetsiifilisi pandeemiajärgseid vajadusi.

L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt (B9-0343/2020) ET

13-11-2020

Toetasin. Resolutsiooni seisab selle eest, et ka erakorralise seisundi puhul peavad liikmesriigid järgima õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste aluspõhimõtteid ja meeles pidama, et kõikide erakorraliste meetmete puhul tuleb järgida kolme põhitingimust, milleks on vajalikkus, proportsionaalsus ja ajutisus. Resolutsioon leiab, et kriisile reageerimine on üldjoontes ELis näidanud riikilike demokraatiate tugevust ning nõuab tugevamat dialoogi kodanike ja kodanikuühiskonnaga.

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) ET

12-11-2020

Toetasin. Tuleva aasta peamine eesmärk on tulla toime COVID-19 tulenevatest väljakutsetest ning leevendada nende mõju võimalikult palju. Programmidele nagu “ELi tervise heaks” tuleb kiiremas korras eraldada lisaressursse, et tulla toime pandeemiaga ning parandada riiklikke tervishoisüsteeme. Resolutsioon nõuab veel ELi roheleppe täitmist ning samme kliimaneutraalsuse eesmärkideni jõudmiseks. Kultuuri ja loomesektor on epideemiast rängalt kannatada saanud, tuleb eraldada piisavat vahendeid ning pakkuda asjakohasied lahendusi. Eelarve suureneb rände- ja piirihaldusvaldkonnas resolutsioon seega aga rõhutab, et otsingu- ja päästeoperatsioonide puhul on vaja pikaajalisemat lähenemisviisi. Lisaks toob välja ELi julgeoleku ja kaitsepoliitika suureneva tähtsue ning nõuab, et Euroopa Kaitsefondile eraldataks rohkem raha.

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026) (riżoluzzjoni) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) ET

12-11-2020

Toetasin. Ajakohastatakse ELi ja Seišellide vahelist säästva kalapüügi partnerluslepingut ja selle juurde kuuluvat rakendusprotokolli.

L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) ET

11-11-2020

Hääletasin poolt. Lääne-Balkani riigid on ELi jaoks prioriteetsed ja ELil lasub selle piirkonna riikide abistamisel eriline vastutus. Komisjoni ettepanek pikendada kõnealuste meetmete kohaldamist viie aasta võrra on Lääne-Balkani partnerite kestliku majandusarengu tagamiseks kõige sobivam meede.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 u NK603 (B9-0346/2020) ET

11-11-2020

Ei toetanud vastuväidet. Euroopa Toiduohutusamet on heaks kiitnud kõne all oleva GMO maisi kasutamise.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: fażola tas-sojja ġenetikament modifikata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) ET

11-11-2020

Ei toetanud vastuväidet. Euroopa Toiduohutusamet on kiitnud heaks kõne all oleva GMO sojaoa kasutamise.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603 (B9-0347/2020) ET

11-11-2020

Toetasin. Selle liigi GMO mais võib vähendada antibiootikumide tarvitamisel nende mõju, mida ei ole täielikult heaks kiidetud.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg