Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Viċi President

l-Iżvezja - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (l-Iżvezja)

Data tat-twelid : , Kristianstad

Dar Heléne FRITZON

Membru

EMPL
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
FEMM
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
DACP
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Sostitut

CULT
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
D-ZA
Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

L-aħħar attivitajiet

Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru SV

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen hårdast drabbar kvinnor och minoriteter.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnet plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fir-Renju Unit (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå i ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete med Storbritannien kring brottsbekämpning, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver med fördel på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtalet (Brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg