Please fill this field
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Świerklaniec

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Kooperazzjoni UE-NATO fil-kuntest tar-relazzjonijiet transatlantiċi (A9-0192/2021 - Antonio López-Istúriz White) PL

07-07-2021

Podjąłem decyzję, aby zagłosować za sprawozdaniem dotyczącym współpracy między UE, a NATO w kontekście stosunków transatlantyckich. Zwróciłem m.in. uwagę na wspólną deklarację w sprawie współpracy UE-NATO, podpisaną 8 lipca 2016 r. w Warszawie przez przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz sekretarza generalnego NATO. Ze względu na agresywną politykę Rosji, zarówno UE jak i NATO muszą dysponować spójną i proaktywną strategią oraz zgodnie z prawem szybko i jednomyślnie reagować na akty tradycyjnej i hybrydowej agresji i prowokacje ze strony Rosji, czego przykładem jest nielegalna aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. Sektory, które stanowią przyszłość we współpracy NATO z UE to: walka z terroryzmem, zamówienia publiczne, sztuczna inteligencja, zdolności kosmiczne, obliczenia kwantowe, mobilność wojskowa oraz obrona przeciwrakietowa. Podsumowując, sprawozdanie stanowi realny postęp we współpracy UE-NATO, ponieważ niweluje powielanie zakresu kompetencji i przede wszystkim podkreśla, aby NATO pozostało głównym gwarantem bezpieczeństwa europejskiej obrony z czym się jednoznacznie zgadzam.

Kontinent xiħ li qed jixjieħ - possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar it-tixjiħ wara l-2020 (A9-0194/2021 - Beata Szydło) PL

07-07-2021

Wstrzymałem się od głosu w finalnym głosowaniu nad tym sprawozdaniem, gdyż dokument, który udało się wypracować przez ostatnie miesiące zawiera wiele cennych postulatów. Wskazuje na bardzo ważną rolę osób starszych w naszych społeczeństwach, na konieczność wspierania ich i zapewnienia godnego życia. Podkreśla znaczenie więzi międzypokoleniowych, srebrnej gospodarki czy niedyskryminacji w miejscu pracy. Wskazuje także na konieczność przeciwdziałania samotności w starości, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i działań w obszarze służby zdrowia, zarówno teraz jak i w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę negatywne trendy demograficzne. Nie można się jednak zgodzić na to, by raport poświęcony osobom starszym stał się zakładnikiem ideologicznych rozgrywek lewicy. Ten raport jest o osobach starszych i dla osób starszych, zaś lewica głównym przesłaniem raportu próbuje uczynić prawa reprodukcyjne. To pokazuje, do jakiego absurdu została doprowadzona debata w PE i dlaczego grupa EKR zdecydowała się na złożenie alternatywnego tekstu rezolucji.
Polityka senioralna to jeden z fundamentów programu Zjednoczonej Prawicy, podobnie jak wsparcie dla rodzin i obszarów wiejskich. Mimo toksycznych zapisów wprowadzonych przez tzw. progresywną lewicę, nie można pozwolić, by postulaty dotyczące osób starszych nie były realizowane. Ideologia nie może brać góry nad zdrowym rozsądkiem.

Rapport Annwali dwar il-funzjonament taż-żona Schengen (A9-0183/2021 - Tanja Fajon) PL

07-07-2021

Podjąłem decyzję, aby zagłosować przeciwko sprawozdaniu w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen. Mimo ogromnego kryzysu migracyjnego, który miał miejsce w Europie w 2015 r. oraz trudnej sytuacji przy zewnętrznych południowych granicach UE (np. przy granicy grecko-tureckiej) w sprawozdaniu nie poruszono kwestii z zakresu migracji, zagrożeń dla bezpieczeństwa - w tym terroryzmu oraz dążenia do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 w świetle obecnej pandemii, pomimo uzasadnionych obaw niektórych państw członkowskich. O mojej decyzji przesądził również fakt, iż w sprawozdaniu wezwano do zniesienia wszystkich kontroli granicznych, co w moim przekonaniu narusza suwerenność państw członkowskich.

Ir-rikonoxximent ta' ċertifikati ta' pajjiżi terzi għan-navigazzjoni interna (A9-0210/2021 - Andris Ameriks) PL

06-07-2021

Poparłem ten wniosek, gdyż uważam, że potrzebna jest zmiana przepisów przejściowych dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej w celu uwzględnienia świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych wydanych przez państwa trzecie. Cel jest jeden - zapewnienie odpowiedniego okresu, w którym państwo członkowskie może nadal uznawać dokumenty wydane przez państwo trzecie, które są obecnie uznawane przez to państwo członkowskie jednostronnie lub na podstawie umowy międzynarodowej. Potrzebne jest zatem wyznaczenie zakresu środka przejściowego. Jak również zapewnienie płynnego przejścia do dyrektywy systemu uznawania dokumentów wydanych przez państwa trzecie. Dobrym rozwiązaniem w tym wniosku jest również fakt, że po uznaniu przez Komisję świadectw kwalifikacji wydanych przez dane państwo trzecie, państwo to może wydać nowe świadectwa, zastępujące dokumenty podlegające przepisom przejściowym. Ponadto wniosek został opracowany tak, by uniknąć zakłóceń na rynku pracy w sektorze żeglugi śródlądowej a zatem jest spójny z obowiązującym prawodawstwem w tym sektorze.

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (A9-0227/2021 - Lukas Mandl) PL

06-07-2021

Podjąłem decyzję, aby wstrzymać się od głosu w sprawie rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zwróciłem m.in. uwagę na zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do tej konkretnej materii. Uważam, że współpraca policyjna w wymiarze karnym oraz sądowym w ramach UE jest niezbędna w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa Europejczyków. W tej kwestii ważną rolę odgrywa dialog oraz wzajemna współpraca. Natomiast o mojej decyzji przesądził fakt, iż nie jestem zwolennikiem ograniczania kompetencji państw członkowskich w ramach szerokiej federalizacji instytucji europejskich.

Il-Ftehim Interbus: Protokoll rigward it-trasport regolari internazzjonali u t-trasport regolari speċjali internazzjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (A9-0176/2021 - Maria Grapini) PL

06-07-2021

Podjąłem decyzję, aby zagłosować za rezolucją ustawodawczą Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami. W mojej opinii obywatele Unii Europejskiej oraz zagraniczni turyści skorzystają w sposób znaczący na skutek rozszerzenia i usprawnienia międzynarodowych usług przewozu pasażerów autokarami i autobusami poza UE. Protokół będzie miał znaczenie w kontekście sytuacji podróżujących, a mianowicie umożliwi efektywne podróżowanie do miejsc docelowych w ramach przystępnych cen, do których mogliby dotrzeć także innymi środkami transportu.

Sikurezza u sinjalar ferrovjarji: Valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-użu tal-ERTMS (A9-0181/2021 - Izaskun Bilbao Barandica) PL

06-07-2021

ERTMS ma zastąpić odmienne systemy sygnalizacji kolejowej w Europie jednolitym systemem, który pozwala na niezakłóconą jazdę pociągów przez różne kraje i sprzyja zachowaniu konkurencyjności kolei. Dotychczas poziom wdrożenia był jednak bardzo niski, a wdrożenie ma charakter fragmentaryczny, mimo że koncepcja ERTMS, zgodnie z którą umożliwia on zwiększenie interoperacyjności krajowych systemów kolejowych. Zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe nie są skłonne inwestować w urządzenia z powodu związanych z tym kosztów oraz braku indywidualnego uzasadnienia biznesowego. Finansowanie unijne może pokryć jedynie część inwestycji. Zatem Trybunał sformułował szereg zaleceń pod adresem Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, aby pomóc we wdrożeniu i finansowaniu systemu. Poparłem to sprawozdanie, bo uważam, że do eksploatacji pociągów w sieci kolejowej potrzebny jest system sygnalizacji, który umożliwia bezpieczne i bezkolizyjne zarządzanie ruchem kolejowym w każdych warunkach. Każdy kraj europejski opracował jednak własne specyfikacje techniczne dla takich systemów sygnalizacji, szerokości toru, norm bezpieczeństwa i norm energetycznych. Obecnie w UE istnieje około 30 różnych systemów sygnalizacji do zarządzania ruchem kolejowym, niewspółpracujących ze sobą. Dlatego potrzebne jest znacznie lepsze ogólne skoordynowane i strategiczne podejście do wdrażania ERTMS, aby dotrzymać wyznaczonego na 2030 r. terminu wdrożenia ERTMS w sieci bazowej.

Aspetti u implikazzjonijiet kummerċjali tal-COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt) PL

06-07-2021

W sprawozdaniu przedstawiono wnioski ze skutków pandemii COVID-19. Zaznaczono w nim potrzebę współpracy międzynarodowej w aspekcie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w dziedzinie zdrowia. Podkreślono także, iż zdywersyfikowana, silna polityka handlowa UE służy jako narzędzie geopolityczne, które można wykorzystać poprzez współpracę na forach międzynarodowych. Zawarte w sprawozdaniu punkty problematyczne tj. zestaw narzędzi obronnych czy przytoczony w tekście Zielony ład oraz oczekiwane nowe poprawki, spowodowały, iż wstrzymałem się od poparcia niniejszego sprawozdania.

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: l-għoti ta' kompetenzi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tiddetermina t-tifsira tat-termini użati f'ċerti dispożizzjonijiet (A9-0201/2021 - Irene Tinagli) PL

06-07-2021

Podjąłem decyzję, aby zagłosować za rezolucją ustawodawczą Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień wykonawczych w celu określenia znaczenia terminów stosowanych w niektórych przepisach tej dyrektywy. Aktualnie istnieje jedynie komitet doradczy, który odpowiada za uzgadnianie jedynie niewiążących wytycznych dotyczących stosowania dyrektywy w drodze jednomyślnego głosowania. Zdecydowanie popieram innowację, która dotyczy zmiany niewiążących środków wykonawczych na wiążące wykładnie dyrektywy VAT.

Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2020 (A9-0200/2021 - Pedro Silva Pereira) PL

06-07-2021

Postanowiłem wstrzymać się od głosu poparcia rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), zawierającego wykaz i ocenę działalności finansowej banku, ponieważ sprawozdanie nie gwarantuje, że zielone inwestycje wspierane przez EBI zostaną usprawnione i poddane krytycznej ocenie, aby zapewnić jak największą efektywność zasobów publicznych, ani też tego nie wymaga.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg