Please fill this field
Leszek MILLER Leszek MILLER
Leszek MILLER

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

il-Polonja - Sojusz Lewicy Demokratycznej (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Żyrardów

Dar Leszek MILLER

Membru

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
D-UA
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Sostitut

EMPL
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
D-BY
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja

L-aħħar attivitajiet

Il-QFP il-ġdid, ir-riżorsi proprji u l-Pjan ta' rkupru PL

15-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

. – Z pełnym przekonaniem poparłem rezolucję w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021-27, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej. Parlament bardzo pryncypialnie domaga się w niej od Komisji i państw członkowskich podjęcia odważnych decyzji budżetowych i fiskalnych – w związku z potrzebą przeciwdziałania skutkom ekonomicznym pandemii. Kluczowe w tym względzie jest ustanowienie solidnych wieloletnich ram finansowych Unii i funduszu odbudowy, który będzie głównym narzędziem w walce z recesją. Podzielam pogląd, że w obecnej sytuacji, podnoszenie składek członkowskich opartych na DNB nie wydaje się celowe. Dlatego niezbędne jest utworzenie nowego koszyka zasobów własnych, poszerzonego m.in. o podatek od usług cyfrowych i od transakcji finansowych, jak również zniesienie wszelkich rabatów i korekt budżetowych. Popieram także postulat emisji długoterminowych obligacji naprawczych zabezpieczonych budżetem UE. Wbrew niektórym opiniom nt. niezgodności tego rozwiązania z traktatem - uważam, że jest ono w pełni możliwe do realizacji, o ile zostaną ustanowione warunki skłaniające beneficjentów pomocy do ciągłego prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej (zgodnie z wykładnią art. 125 TFUE dokonaną przez TSUE w sprawie C 370/12). Głosowałem za rezolucją także dlatego, że domaga się wzmocnienia pozycji Parlamentu we wszystkich działaniach dotyczących strategii naprawczej oraz ostrzega Komisję przed stosowaniem nierzetelnych danych liczbowych i sztuczek księgowych, które mogły utrudnić wykonywanie funkcji kontrolnych PE.

Is-70 Anniversarju tad-Dikjarazzjoni Schuman (dibattitu) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-093-0000)
Kontributi għal dibattiti plenarji

Ftehim UE-Belarussja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) PL

13-05-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Głosowałem za zgodą Parlamentu na zawarcie umowy pomiędzy UE a Białorusią o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Jestem przekonany, że zacieśnianie relacji pomiędzy obywatelami naszych państw leży w obopólnym interesie zarówno Unii, jak i Białorusi, bowiem bezpośrednie kontakty między ludźmi to niezbędny warunek rozwoju więzi gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych i naukowych.
Na pełną aprobatę zasługują rozwiązania przewidujące zmniejszenie opłaty wizowej i poszerzenie katalogu osób uprawnionych do zwolnienia z niej, jak również uproszczenie procedur wizowych i skrócenie czasu oczekiwania.
Umowa ma także istotny wymiar polityczny, bo podkreślono w niej znaczenie i konieczność poszanowania praw człowieka i zasad demokracji. Białoruś od czasu podjęcia negocjacji z Unią zaangażowała się wprawdzie w poprawę poszanowania swobód, praworządności oraz praw człowieka, w tym wolności słowa i mediów, a także praw pracowniczych. Jednak w umowie przewidziano możliwość jej zawieszenia z powodu naruszenia któregokolwiek z postanowień odnoszących, np. do praw człowieka, czy praworządności.
Głosowałem za zawarciem umowy także z tego względu, że jej wejściem w życie jest szczególnie zainteresowana Polska, która od wielu lat liderem wśród państw strefy Schengen w zakresie ilości rozpatrywanych wniosków wizowych. Towarzysząca zatem umowie deklaracja ws. personelu konsularnego stwarza realną szansę na rozwiązanie problemu niewystarczającej obsady kadrowej polskich placówek na Białorusi.

Leszek MILLER
Leszek MILLER

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

RT @Breaking911: Cops seek to ID thugs who attacked elderly white woman and her husband who were trying to protect their business in Rochester, New York PLEASE SHARE! https://t.co/xuEPbbXVoH 

RT @Bertold_K: „Komisja, która przyznała ponad milion złotych dotacji spółce związanej z Marcinem Szumowskim, zamiast z niezależnych naukowców składała się z etatowych pracowników Agencji Badań Medycznych, podległej jego bratu, ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu” https://t.co/T9Kyc7yRDa 

"Kibole Legii chcieli mi spalić chatę, a w chacie kobietę". Wtedy do akcji wkroczył Leszek Miller Piłka nożna - https://t.co/oGWvkV1ZEU  https://t.co/K26ETyR1lx 

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg