Please fill this field
Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Piotrkow Trybunalski

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603 (B9-0347/2020) PL

11-11-2020

Głosowałem za przyjęciem tekstu rezolucji, wzywającej do odrzucenia projektu Komisji, który dopuszcza do obrotu dwóch odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy i wszystkich subkombinacji poszczególnych modyfikacji.
Po pierwsze, projekt KE wykracza poza uprawnienia wykonawcze Komisji i jest niezgodny z przepisami rozporządzenia 1829/2003. Po drugie, zmodyfikowane genetycznie odmiany są odporne na chwastobójcze substancje czynne, co prowadzi do częstszego ich stosowania. Po trzecie, nie ma pewności co do tego czy w ocenie ekotoksyczności wpływu na zdrowie ludzi wykonano pełne testy ryzyka, w tym dotyczące limitów pozostałości w przywożonych produktach. W końcu, niepokojący jest brak danych o długoterminowym i skumulowanym wpływie subkombinacji modyfikacji genetycznych.

Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina: il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) PL

11-11-2020

Przyjęty tekst jest bardzo istotny z uwagi na rozmiar eksportu produktów rolno-spożywczych z UE do Chin, który w 2019 roku przekroczył 14.5 miliardów euro. W pierwszej fazie obowiązywania umowy, 100 produktów zostanie objętych ochroną prawną poprzez stosowanie oznaczeń geograficznych. Na liście znalazły się także polskie produkty, co ma zapobiec wytwarzaniu i sprzedawaniu ich imitacji.
W przyszłości lista ma być rozszerzona o kolejnych 175 produktów rolno-spożywczych. Możliwe jest także wprowadzenie ochrony prawnej rękodzieła.
Umowa daleka jest oczywiście od rozwiązania kwestii wytwarzania „podróbek” w Chinach, stanowi jednak krok w dobrym kierunku i zapewnia wymierne korzyści dla polskich eksporterów. W związku z powyższym, głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Winklera.

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius) PL

21-10-2020

Sprawozdanie Petrasa Austreviciusa przedstawia podobne stanowisko do przyjętej wcześniej, bardzo krytycznej wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, rezolucji Parlamentu Europejskiego, co pokazuje, że od miesięcy niewiele się zmieniło. Przyjęty tekst, który poparłem w głosowaniu plenarnym, jest jednak bardziej wyczerpujący w kontekście bieżących stosunków Unii Europejskiej i Białorusi, przy czym znalazły się w nim główne postulaty mojej grupy politycznej.
Sprawozdanie jest jednoznacznym wyrazem solidarności Parlamentu Europejskiego z protestującym od miesięcy narodem białoruskim. Bardzo istotny w tym kontekście jest zapis, że ludność Białorusi współdzieli z Europą dziedzictwo i kulturę, wbrew haniebnym słowom francuskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierryego Bretona, który stwierdził, że „Białoruś to nie Europa, to kraj na granicy Europy, między Europą a Rosją, a jej sytuacji nie można porównać z Ukrainą czy Gruzją. Białoruś jest naprawdę silnie związana z Rosją i większość społeczeństwa opowiada się za ścisłymi więziami z Rosją.” Na szczęście, znakomita większość europosłów nie podziela stanowiska Bretona, o czym świadczy przyjęte sprawozdanie.

Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari (A9-0020/2020 - Sven Mikser) PL

21-10-2020

Sprawozdanie Svena Miksera to wezwanie do podjęcia konstruktywnej roli przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w kontekście rozmów o ograniczeniu zbrojeń. O ile nie jestem zdania, aby kontrole zbrojeń prowadziły do stabilizacji ładu międzynarodowego, o tyle popieram zawarte w tekście zapisy o przestrzeganiu międzynarodowych norm, przejrzystości w kontekście strategicznym i budowania wielostronnego zaufania.
Co istotne, sprawozdanie wymienia z nazwy Rosję, Iran i Koreę Północną jako kraje łamiące swoje międzynarodowe zobowiązania. Znalazł się także zapis o tym, że Chiny nie są zainteresowane uczestnictwem w wysiłkach na rzecz ograniczenia zbrojeń, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Nie podobał mi się zapis wyrażający ubolewanie z powodu wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone układu JCPOA. Jestem zdania, że prezydent Trump podjął właściwą decyzję, ponieważ układ ten nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i był wykorzystywany przez irańskie elity polityczne do wzmacniania swojej pozycji. Pomimo tego niefortunnego zapisu, ogólny kształt sprawozdania był konstruktywny i zdecydowałem się głosować za jego przyjęciem.

Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) PL

07-10-2020

Generalnie pozytywnie oceniam kierunek, w którym idzie sprawozdanie posła Warborna, czyli promocję wolnego handlu, pozytywne oceny wdrażania umów handlowych z Singapurem, Japonią oraz Wietnamem oraz rozpoczęcie szeregu negocjacji z innymi krajami (Australia, Nowa Zelandia, Tunezja, Maroko i Indonezja). W szczególności przy uwzględnieniu wrażliwego charakteru niektórych produktów rolnych. Zdecydowanie popieram zacieśnianie stosunków handlowych i dalszą integrację gospodarczą z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz poprawę przejrzystości w polityce handlowej UE.
Nie mogłem jednak poprzeć sprawozdania m.in. z uwagi na poniższe kwestie:
• krytykę Stanów Zjednoczonych i określenie ceł nałożonych przez USA jako „nielegalne”,
• wewnętrzną sprzeczność zapisów promujących umowę handlową z Chinami oraz słuszną krytykę odnoszącą się do wykorzystywania Ujgurów do przymusowej pracy przez działające w Chinach łańcuchy produkcyjne; ewentualna umowa handlowa z Chinami powinna być wyraźnie uzależniona od znaczącej poprawy sytuacji Ujgurów,
• zapisy dotyczące reformy systemu zasobów własnych UE, w szczególności w odniesieniu do – szkodliwej dla polskiej gospodarki – idei dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji,
• ideologiczne i niemające oparcia w rzeczywistości podejście do kwestii równości płci w kontekście handlu międzynarodowego.
W związku z powyższym wstrzymałem się od głosu.

Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja PL

17-09-2020

Głosowałem przeciwko przyjęciu rezolucji, której treść oparta została na kłamstwach.
Po pierwsze, w Polsce nie istnieją tak zwane „strefy wolne od LGBT”. Termin ten został ukuty przez aktywistów i awanturników, którzy swoją działalność opierają na kolportowaniu fake news i sztucznemu podsycaniu konfliktów ideologicznych. Przywoływane strefy wolne od ideologii LGBT to nie akty prawa miejscowego, a jedynie uchwały będące deklaracjami niektórych radnych w sprawach światopoglądowych i obyczajowych.
Polska konstytucja zakazuje dyskryminacji kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu i dodatkową ochronę zapewniają odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego i kodeksu karnego.
Po drugie, przywoływane przez autorów rezolucji zmiany w polskim sądownictwie stanowią implementację rozwiązań obowiązujących w innych krajach UE, w tym w Hiszpanii i w Niemczech. Fakt, że krytyka owych rozwiązań dotyczy tylko Polski, świadczy o stosowaniu podwójnych standardów i o politycznej i ideologicznej nagonce, wymierzonej w demokratycznie wybrane władze RP.
Podsumowując, poprzedzająca głosowania debata na temat praworządności w Polsce pokazała, że sprawa rezolucji była z góry przesądzona. Europosłowie nie odnosili się do merytorycznych argumentów wysuwanych w obronie polskiego ładu prawnego i konstytucyjnego. Zamiast tego powielali wspomniane powyżej kłamstwa. Najbardziej podłe było zachowanie polskich europarlamentarzystów z „totalnej opozycji”, którzy wyraźnie inspirowali tę nagonkę ze szkodą dla reputacji własnego kraju i jego obywateli.

Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny PL

17-09-2020

Głosowałem za przyjęciem rezolucji – której byłem współautorem – poświęconej sytuacji w Rosji i otruciu Aleksieja Nawalnego. W wersji kompromisowej znalazł się szereg poprawek postulowanych przeze mnie i moją grupę polityczną.
We wspólnie wypracowanym tekście znalazło się potępienie władz rosyjskich, które stały za nieudanym zamachem na życie Nawalnego z użyciem bojowej trucizny z grupy nowiczoków. Wezwaliśmy także do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie zamachu oraz do szczegółowego dochodzenia w sprawie naruszeń międzynarodowych zobowiązań Rosji w zakresie broni chemicznej.
Co bardzo istotne z perspektywy długofalowej, udało się także przeforsować następujące zapisy:
• wezwanie do dalszej izolacji Rosji na forum międzynarodowym,
• wezwanie do przeglądu polityki UE wobec Rosji,
• zatwierdzenie wzorowanego na ustawie Magnickiego mechanizmu unijnych sankcji za naruszanie praw człowieka,
• potwierdzenie wcześniejszego stanowiska PE o konieczności wstrzymania projektu Nord Stream 2.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg