Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

is-Slovakkja - Sloboda a Solidarita (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Bratislava

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Eugen JURZYCA

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020

Parlament odsúhlasil zriadenie finančnej schémy EU4Health vo výške 10,4 mld. eur, určenej na zvýšenie odolnosti EÚ v oblasti zdravotníctva. Tieto prostriedky majú v rôznych oblastiach zdravotníctva pomôcť riešiť problémy, ktoré odhalila pandémia COVID-19. Medzi 80 oblastí, ktoré majú byť z tohto balíka financované, patrí napríklad budovanie skladov vakcín či ochranných pomôcok. Z návrhu však nie je jasné, aký objem prostriedkov má ísť do konkrétnych oblastí a ako sa bude merať osoh z vynaložených prostriedkov. Ak chceme zabrániť neefektívnemu míňaniu prostriedkov daňovníkov v EÚ, postup by mal byť opačný. Najprv by sme si mali povedať, aké oblasti chceme a vieme spoločne efektívne financovať (napríklad možno nákup vakcín, budovanie skladov vakcín), a potom na základe ich súčtu rozhodovať o vyčlenení prostriedkov. Hlasovania som sa preto zdržal.

Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020

Návrh vyčísľuje potrebné finančné zdroje pre splnenie environmentálnych záväzkov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Súčasne požaduje zaviesť nové nástroje na zvýšenie príjmov EÚ na plnenie environmentálnych cieľov, ktorými by mali byť spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, dane pre veľké digitálne spoločnosti, dane z finančných transakcií, príspevok z plastov, mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a rozšírenie systému obchodovania s emisiami. So zavádzaním týchto nových daní a ich presunom medzi príjmy EÚ nesúhlasím, pretože EÚ by mala vyberať tie prostriedky, ktoré vie vybrať ekonomicky efektívne. Na základe analýz a príkladov najlepších skúseností. V súčasnosti však Európsky parlament nedisponuje analýzami, ktoré by preukazovali efektívnosť zavedenia takýchto daní na úrovni EÚ.
V tomto návrhu nesúhlasím ani s požiadavkou Parlamentu, aby finančné inštitúcie (Európska centrálna banka, Európska investičná banka a verejné aj komerčné banky) vo svojich politikách a reguláciách zohľadňovali plnenie environmentálnych cieľov EÚ, pretože by to za istých okolností mohlo viesť k uprednostňovaniu menej efektívnych investícií bez toho, aby sme dosiahli environmentálne ciele. Hlasoval som preto proti.

Programm InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SK

13-11-2020

Európsky parlament schválil pokračovanie programu na podporu investícií, Junckerovho fondu. Účinnosť tohto fondu v minulosti spochybnil napríklad Európsky dvor audítorov (Osobitná správa č.3/2019). Neefektívnosť a netransparentnosť Junckerovho fondu som kritizoval aj ja v blogu pred troma rokmi. O tom, že pokračovanie tohto fondu nebude z pohľadu výsledkov pre občanov na tom výrazne lepšie, ma presvedčilo, keď som si preštudoval, že sa bude užitočnosť tohto fondu hodnotiť napríklad podľa počtu podporených podnikov, počtu prijímateľov a počtu podporených krajín a regiónov. Hlasoval som preto proti.

L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt (B9-0343/2020) SK

13-11-2020

Parlament sa v uznesení zaoberal vplyvom opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát a základné práva. Vyzýva Komisiu na nezávislé a komplexné hodnotenie opatrení prijatých počas „prvej vlny“ pandémie COVID-19 s cieľom zhrnúť získané poznatky a výmeny najlepších postupov. Škoda, že Parlament zároveň vyzýva na vytvorenie nových inštitúcií a na presun kompetencií od členských štátov, a to bez dostatočného vysvetlenia a odôvodnenia. Hlasovania som sa preto zdržal.

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SK

12-11-2020

Návrh Európskeho parlamentu navrhuje zvyšovanie výdavkov bez toho, aby sa sledovala pridaná hodnota pre európskych občanov, čo zvyšuje riziko, že tieto zdroje budú minuté neefektívne a môžu v čase koronakrízy kriticky chýbať v iných oblastiach ekonomiky. Hlasoval som proti.

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026) (riżoluzzjoni) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) SK

12-11-2020

Návrh je sprievodným uznesením k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Seychelskou republikou. Ide o dohodu, ktorá umožňuje lov rýb plavidlami EÚ vo vodách Seychel podľa stanovených pravidiel. Odôvodnenie návrhu dostatočne nezohľadňuje výhrady správy Dvora audítorov k rybárskym dohodám, ktoré sa týkali napríklad nespoľahlivých informácií o populáciách rýb, nespoľahlivých údajov o úlovkoch a nedostatočnej podmienenosti platieb. Hlasovania som sa preto zdržal.

L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) SK

11-11-2020

Parlament odsúhlasil predĺženie oslobodenia od ciel na poľnohospodárske výrobky (ovocie a zelenina) pre krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Čiernu Horu, Severné Macedónsko a Srbsko) do roku 2025. Dôvodová správa považuje odhadovaný vplyv na ušlé clá EÚ za minimálny (približne 23,5 mil. eur). Toto opatrenie však významne prispieva k obchodnej spolupráci medzi západným Balkánom a EÚ. Hlasoval som za tento návrh, lebo podporuje uvoľnenie pravidiel medzinárodného obchodu s demokratickými štátmi a štátmi, ktoré k demokracii smerujú.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 u NK603 (B9-0346/2020) SK

11-11-2020

Cieľom návrhu je zakázať potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z geneticky modifikovanej (GMO) kukurice. Podľa navrhovateľov môžu byť GMO plodiny častejšie a menej cielene ošetrované pesticídmi (najmä herbicídnym prípravkom obsahujúcim glyfosát, ktorý označujú za škodlivý), čo podľa nich zvyšuje škodlivé látky v takto ošetrovaných plodinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) neidentifikoval žiadne riziká, ktoré sa týkajú bezpečnosti konzumácie a používania potravín a krmív pochádzajúcich z konkrétnej GMO plodiny. Hlasoval som preto proti.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: fażola tas-sojja ġenetikament modifikata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) SK

11-11-2020

Cieľom návrhu je zakázať potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z geneticky modifikovanej (GMO) sóje. Navrhovatelia poukazujú na škodlivý vplyv, ktorý má byť spôsobený intenzívnejším postrekovaním, najmä glyfosátom, voči ktorému je rastlina rezistentná. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) neidentifikoval žiadne riziká, ktoré sa týkajú bezpečnosti konzumácie a používania potravín a krmív pochádzajúcich z konkrétnej GMO plodiny. Hlasoval som preto proti.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603 (B9-0347/2020) SK

11-11-2020

Cieľom návrhu je zakázať potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z geneticky modifikovanej (GMO) kukurice. Podľa navrhovateľov môžu byť GMO plodiny častejšie a menej cielene ošetrované pesticídmi (najmä herbicídnym prípravkom obsahujúcim glyfosát, ktorý označujú za škodlivý), čo podľa nich zvyšuje škodlivé látky v takto ošetrovaných plodinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) neidentifikoval žiadne riziká, ktoré sa týkajú bezpečnosti konzumácie a používania potravín a krmív pochádzajúcich z konkrétnej GMO plodiny. Hlasoval som preto proti.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg