Please fill this field
Anna FOTYGA Anna FOTYGA
Anna FOTYGA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Lębork

It-tmien leġiżlatura Anna FOTYGA

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

President

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Membri

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Sostitut

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja

08-02-2019 A8-0073/2019 PE630.526v02-00 AFET
Sandra KALNIETE

RAPPORT dwar iċ-ċiberdifiża

25-05-2018 A8-0189/2018 PE618.310v02-00 AFET
Urmas PAET

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georgia

25-01-2018 AFET_AD(2018)613630 PE613.630v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova

11-04-2017 AFET_AD(2017)599716 PE599.716v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

OPINJONI dwar strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass

14-07-2016 AFET_AD(2016)582256 PE582.256v03-00 AFET
Takis HADJIGEORGIOU

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri

Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa (A8-0188/2019 - Christian Ehler) PL

17-04-2019

Sprzeciwiam się przyjętej procedurze odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej. Istniejąca umowa wygasła już 20 lutego br. Wniosek Rady Unii Europejskiej wpłynął do przewodniczącego A. Tajaniego 1 kwietnia. Następnego dnia, wbrew przewodniczącemu komisji ITRE, zdecydowano o zastosowaniu procedury uproszczonej, powołano sprawozdawcę – Christiana Ehlera, a także opracowano, rozpatrzono i przyjęto zalecenie. Swoją opinię w tej sprawie powinna wydać komisja AFET.
Dodatkowo kompromitujące dla osób, które wspierały procedurę i całą umowę, jest fakt, iż procedowano nad nią w czasie, gdy rosyjska Duma przyjęła prawo o „zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego funkcjonowania internetu”, które faktycznie umożliwi Kremlowi izolację od globalnej sieci i całkowitą kontrolę cyfrowej aktywności swoich obywateli.

Servizzi ta' indukrar fl-UE għal ugwaljanza aħjar bejn is-sessi (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL

15-11-2018

Rezygnacja z pracy w celu zajęcia się osobą bliską - małoletnim dzieckiem czy inną osobą wymagającą stałej opieki - jest zajęciem szlachetnym o wielkiej użyteczności społecznej. Powinno być ono wspierane w sposób systemowy przez właściwe instytucje państwowe, bowiem działania te leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie zgadzam się na to, by kompetencje w zakresie pomocy dla osób świadczących opiekę przechodziły na poziom UE. Jednakże dostrzegając wagę tego problemu wstrzymałam się od głosu.

Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL

25-10-2018

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej, w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu czy innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji. Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałam przeciw tej rezolucji.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-differenzi fil-kompożizzjoni u l-kwalità tal-prodotti mibjugħa fis-swieq tal-Lvant u tal-Punent tal-UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Waqgħet
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 141 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Dikjarazzjonijiet

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg