Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Zweden

Geboortedatum : , Uppsala

7de zittingsperiode Amelia ANDERSDOTTER

Fracties

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Zweden)

Leden

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina VĂLEAN

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar DEL CASTILLO VERA

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina VĂLEAN

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren

Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Vervallen
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het beschermen van kinderen en hun rechten op het internet (op kinderen gerichte ‘namespace’)

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Vervallen
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 230 - 10-12-2013

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.