Please fill this field
Mark DEMESMAEKER Mark DEMESMAEKER
Mark DEMESMAEKER
België

Geboortedatum : ,

8e zittingsperiode Mark DEMESMAEKER

Fracties

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Ondervoorzitter

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Brunei

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-127-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

23-11-2018 TRAN_AD(2018)626844 PE626.844v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

ADVIES inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

17-08-2018 ENVI_AD(2018)620875 PE620.875v03-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-04-2019

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans)

28-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019)

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toegankelijke stedelijke gebieden en inclusieve steden voor iedereen

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Vervallen
Ramon TREMOSA i BALCELLS Izaskun BILBAO BARANDICA Ivan JAKOVČIĆ Ádám KÓSA Helga STEVENS Mark DEMESMAEKER Gesine MEISSNER Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Marian HARKIN
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 68 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Afgesloten met een meerderheid
Louis MICHEL Ramon TREMOSA i BALCELLS Tunne KELAM László TŐKÉS Mark DEMESMAEKER Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Klaus BUCHNER Arne GERICKE Branislav ŠKRIPEK Stefan ECK Cristian Dan PREDA
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Datum van aanneming : 27-07-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 414 - 27-07-2016

Schriftelijke verklaring inzake het Europees honingontbijtinitiatief en de wereldbijendag

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Vervallen
Franc BOGOVIČ Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Mairead McGUINNESS Marijana PETIR Sofia RIBEIRO James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Ivan JAKOVČIĆ Elisabeth KÖSTINGER Albert DESS Paolo DE CASTRO Bronis ROPĖ Rosa D'AMATO Milan ZVER Romana TOMC Igor ŠOLTES Tanja FAJON Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Frédérique RIES György HÖLVÉNYI Mark DEMESMAEKER Pavel POC Anneli JÄÄTTEENMÄKI Kateřina KONEČNÁ Giovanni LA VIA Benedek JÁVOR Karl-Heinz FLORENZ Bart STAES Jo LEINEN Sirpa PIETIKÄINEN Vladimir URUTCHEV Norbert ERDŐS Annie SCHREIJER-PIERIK Marc TARABELLA Nicola CAPUTO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Viorica DĂNCILĂ Renata BRIANO Mihai ŢURCANU Miroslav POCHE
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 224 - 12-07-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.