Please fill this field
Petras AUŠTREVIČIUS Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS

Fractie Renew Europe

Lid

Litouwen - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litouwen)

Geboortedatum : , Vilnius

8e zittingsperiode Petras AUŠTREVIČIUS

Fracties

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litouwen)

Voorzitter

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

11-04-2017 AFET_AD(2017)599716 PE599.716v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

21-01-2019 REGI_AD(2019)629617 PE629.617v02-00 REGI
Ivana MALETIĆ

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

ADVIES over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap

11-10-2016 AFET_AD(2016)585433 PE585.433v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN

12-12-2018

I have supported the EU budget for 2019, its commitment appropriations are for 2019 total equals EUR 165.8 billion and in payment appropriations total EUR 148.2 billion. The main priorities among others are the youth, boosting employment and tackling migration. I think it is very important that EUR 490 million are foreseen for Erasmus + programmes and to encourage innovation. I believe that it reflects current EU priorities and that a good compromise has been reached.

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A8-0392/2018 - David McAllister) EN

12-12-2018

The European Union today is facing a huge number of global and security challenges on the international scene – from interstate conflicts and terrorism to hybrid warfare and cyber-attacks. These are challenges that cannot be overcome by any single Member State. The EU should follow its responsibility to safeguard its own security, bring more confidence and credibility to its own external policy and embrace its role as a global player seeking peace and human development worldwide. This is what our citizens expect from us and what our partners demand.

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (A8-0400/2018 - Yana Toom) EN

11-12-2018

There is no doubt that digital skills will become the basis of our near future and digital education will play a key role in this regard. It will bring new opportunities as well as new challenges for economic growth, our daily lives and education systems. Unfortunately, the European education scheme currently does not have a mandatory basis for evaluating digital skills. Moreover, there is a huge difference in using technology in class across European Union Member States. Therefore, there is a high and essential demand for the development of an EU-wide strategy for education in digital skills and for the setting of common goals for reaching a given level of digital competence. Thus, I welcome and support this resolution, and my vote was in favour.

Individuele ontwerpresoluties

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust en het toekennen van steun voor de bouw van een Holocaust-herdenkingscentrum in Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Vervallen
Ioan Mircea PAŞCU Frédérique RIES Bas BELDER Charles TANNOCK Rebecca HARMS Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE Petras AUŠTREVIČIUS Michał BONI
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 135 - 13-03-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Vervallen
Renaud MUSELIER Jill EVANS Pascal ARIMONT Inés AYALA SENDER Younous OMARJEE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Derek VAUGHAN Milan ZVER Keith TAYLOR Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ István UJHELYI Fernando RUAS Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Iskra MIHAYLOVA
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese structuur- en investeringsfondsen

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Vervallen
Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Nedzhmi ALI Pavel POC Brian HAYES Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 58 - 13-12-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg