Gelieve dit veld in te vullen
Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Geboortedatum : , Lublin

Home Krzysztof HETMAN

Ondervoorzitter

REGI
Commissie regionale ontwikkeling

Lid

D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger

EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming
D-CL
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Laatste activiteiten

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa (A9-0246/2021 - Maria da Graça Carvalho) PL

21-10-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Szanowni Państwo,
Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”. Wspólne przedsięwzięcia programu Horyzont nie są niczym nowym. Możemy jednak na podstawie naszych doświadczeń i analizy ich dotychczasowego funkcjonowania wyciągnąć pewne wnioski i wprowadzić ulepszenia. Myślę, że zaproponowany tekst idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim kładziemy większy nacisk na otwartość na nowe podmioty, takie jak MŚP, start-upy czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Zgadzam się, że potrzebujemy działań mających przyciągnąć takie podmioty i ułatwić ich uczestnictwo. W tym kontekście bardzo ważne jest też wspomniane wprowadzanie uproszczeń i ograniczenie obciążenia administracyjnego dla wszystkich stron np. poprzez sprawowanie przez wspólne przedsięwzięcia wspólnych funkcji administracyjnych.
Kolejną bardzo ważną rzeczą jest też działanie na rzecz szerszego udziału i odzwierciedlenia w projektach większej różnorodności geograficznej państw Unii tak, aby sprzyjać uczestnictwu także podmiotów z państw o skromniejszych dotychczas wynikach.
Wspólne przedsięwzięcia obejmą kluczowe dla nas cele i wyzwania. Myślę, że dobrym posunięciem jest też dopuszczenie dodatkowego wsparcia dla obszarów, które szczególnie ucierpiały w trakcie pandemii jak np. zdrowie.
Bardzo istotny jest też zapis o propagowaniu i zwiększaniu zaangażowania młodych naukowców i doktorantów w działania wspólnych przedsięwzięć m.in. poprzez Działania Marii Skłodowskiej Curie. Uważam, że tworzenie im możliwości w zakresie tak prestiżowych unijnych inicjatyw jest bardzo ważne i sprzyja ich rozwojowi, a potrzebujemy przecież doświadczonych i świetnie przygotowanych naukowców.
I wreszcie, zwracamy uwagę na potrzebę większych synergii między wspólnymi przedsięwzięciami a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, innymi inicjatywami w ramach programu „Horyzont Europa”, a także wszystkimi programami Unii w zakresie badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.
Myślę, że te propozycje wyznaczają pozytywny kierunek zmian i pozwolą na jeszcze lepsze funkcjonowanie wspólnych przedsięwzięć.

De bescherming van werknemers tegen asbest (A9-0275/2021 - Nikolaj Villumsen) PL

19-10-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Szanowni Państwo,
Głosowałem za sprawozdaniem zawierającym zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z azbestem.
Aż 90 000 osób rocznie umiera na świecie na choroby wywołane kontaktem z azbestem. Zmagamy się z tym problemem od lat. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że potrzebujemy strategii rejestrowania, usuwania, a także właściwego przetwarzana i unieszkodliwiania azbestu. Konieczne jest przede wszystkim zmobilizowanie funduszy na ten cel na poziomie Unii i państw członkowskich. Jest to bardzo ważne w kontekście wielu naszych polityk i celów, takich jak Europejski Plan Walki z Rakiem czy Europejski Zielony Ład.
Azbest należy jednak usuwać także bezpiecznie. Jedną z najbardziej narażonych grup są ekipy usuwające azbest, pracownicy sektora konserwacji i dekontaminacji. Należy więc zrobić wszystko, aby chronić tę grypę, szczególnie w kontekście Zielonego Ładu i nadchodzącej fali prac w zakresie izolacji i efektywności energetycznej budynków. Potrzebne są jasne standardy bezpieczeństwa, które należy spełnić w trakcie prowadzenia takich prac i wytyczne odnośnie odzieży ochronnej, a także szkolenia dla pracowników. Myślę, że duże pole do działania ma tu też Europejska Agencja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Pracy. Ważnym krokiem może być przygotowanie rekomendacji dla przedsiębiorców i państw członkowskich, a także działania uświadamiające i profilaktyczne wśród najbardziej narażonych grup.

De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen PL

07-10-2021 P9_CRE-PROV(2021)10-07(4-068-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Contact

Bruxelles

Strasbourg