Please fill this field
Matt CARTHY Matt CARTHY
Matt CARTHY
Ierland

Geboortedatum : , Birmingham

9e zittingsperiode Matt CARTHY

Fracties

  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Sinn Féin (Ierland)

Leden

  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 02-07-2019 / 07-02-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) EN

17-12-2019

. – I voted to abstain on this file because it is a structural adjustment programme not humanitarian support. Despite my groups attempts to amend the agreement, the EUR 500 million is entirely in the form of loans not grants. In order to receive these loans the Jordanian government had to agree to adhere to IMF structural reforms that have damaged so many economies since they began being imposed on the global south since the 1980s. I abstained because I disagree with the terms on which the money is being made available to Jordan. I support supporting Jordan, particularly as a country that hosts 1.3 million refugees but completely oppose the use of crises to impose structural adjustment programmes on third countries.

Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) EN

17-12-2019

. – I abstained on this report. On the island of Ireland, cross-border cooperation is vitally important, particularly in terms of encouraging cross-border cooperation between the Gardaí and PSNI. Significantly however, this report relates directly to the so-called ‘Prum’ decision, and is a marker of particular concern for Sinn Féin. Sinn Féin does not support the ‘Prum’ decision as the unilateral collection of data is a disproportional mechanism and disregards a person’s right to protection of personal data and privacy. I therefore opted to abstain.

Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) EN

17-12-2019

. – I abstained on this report. On the island of Ireland, cross-border cooperation is vitally important, particularly in terms of encouraging cross-border cooperation between the Gardaí and PSNI. Significantly however, this report relates directly to the so-called ‘Prum’ decision, and is a marker of particular concern for Sinn Féin. Sinn Féin does not support the ‘Prum’ decision as the unilateral collection of data is a disproportional mechanism and disregards a person’s right to protection of personal data and privacy. I therefore opted to abstain.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.