Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Spanje

Geboortedatum : , Barcelona

Overlijdensdatum :

8e zittingsperiode Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (Spanje)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (Spanje)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad

22-11-2018 ENVI_AD(2018)627712 PE627.712v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

ADVIES inzake "Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen"

21-03-2018 ENVI_AD(2018)615313 PE615.313v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

ADVIES over het voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)

10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388 PE597.388v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer

21-11-2018 ITRE_AD(2018)623925 PE623.925v03-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

18-09-2018 ENVI_AD(2018)622225 PE622.225v02-00 ENVI
Bas EICKHOUT

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

23-07-2018 ENVI_AD(2018)625402 PE625.402v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) ES

12-12-2018

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) ES

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) ES

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de instelling van een Europese dag van het fruit

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Vervallen
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 133 - 13-03-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Vervallen
Giovanni LA VIA Françoise GROSSETÊTE Gianni PITTELLA Mercedes BRESSO Alessandra MUSSOLINI Cristian-Silviu BUŞOI Elisabetta GARDINI Pavel POC Santiago FISAS AYXELÀ Remo SERNAGIOTTO Ian DUNCAN Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de rechten van kankerpatiënten

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Vervallen
Elisabetta GARDINI Françoise GROSSETÊTE Kateřina KONEČNÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Cristian-Silviu BUŞOI Elisabeth MORIN-CHARTIER Philippe DE BACKER Marlene MIZZI Roberta METSOLA Eleonora EVI Luigi MORGANO David BORRELLI Simona BONAFÈ Piernicola PEDICINI Francisco de Paula GAMBUS MILLET Kostas CHRYSOGONOS José Inácio FARIA
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 257 - 08-12-2015

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.