Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Fractie Renew Europe

Lid

België - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (België)

Geboortedatum : , Sint-Truiden

Schriftelijke stemverklaringen Hilde VAUTMANS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Regeling met de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A9-0175/2023 - Jeroen Lenaers)

01-06-2023

De regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland inzake de wijze waarop IJsland wordt betrokken bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken is ondertekend op 19 december 2022, na de goedkeuring van de Ierse taalversie. Op 18 januari 2023 heeft de Raad het Europees Parleemnt verzocht in te stemmen met het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de regeling en op 19 januari is het dossier formeel doorverwezen naar de plenaire vergadering van de Commissie LIBE. Soortgelijke regelingen met Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland werden in 2014 en 2015 door het Europees Parlement goedgekeurd en werkte steeds bevorderend voor deze landen. Daarom stemde ik voor.

Seksuele intimidatie in de EU en evaluatie van MeToo (A9-0178/2023 - Michal Šimečka)

01-06-2023

Seksuele intimidatie is een vorm van gendergerelateerd geweld die vooral vrouwen en meisjes treft. Het is een schending van de mensenrechten en heeft ernstige gevolgen op iemands psychologische en lichamelijke gezondheid. Het percentage vrouwen dat ooit op het werk te maken heeft gehad met ongewenst gedrag met een seksuele connotatie varieert tussen de lidstaten van 11% tot 41%. Intimidatie is dus wijdverspreid, maar wordt onvoldoende gerapporteerd, en vooral op de werkplek heeft dit ernstige gevolgen voor de fysieke en psychologische gezondheid en het welzijn van werknemers. In 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de Europese instellingen die de basis werd van de eisen van MeTooEP. In 2021 nam het Europees Parlement een resolutie aan over seksuele intimidatie in de EU-instellingen. Hieruit blijkt dat de MeToo-beweging de instellingen ertoe heeft aangezet interne regels en procedures aan te passen om intimidatie beter te kunnen identificeren, tegen te gaan en te bestraffen. Dit verslag over de evaluatie van MeToo dient seksuele intimidatie in het EP en andere EU-instellingen te voorkomen en te bestrijden en de interne procedures in het Parlement en de EU-instellingen te verbeteren en te versterken. Daarom stemde ik voor.

Verslag 2022 over Servië (A9-0172/2023 - Vladimír Bilčík)

10-05-2023

In dit rapport wordt toegejuicht dat een EU-lidmaatschap het strategische doel van Servië blijft. Het benadrukt het feit dat de dynamiek van het toetredingsproces zal afhangen van de vorderingen op het gebied van de rechtsstaat en de grondrechten, het functioneren van de democratische instellingen, de toewijding aan de gemeenschappelijke Europese rechten en waarden, de normalisering en de-escalatie van de betrekkingen met Kosovo en de aanpassing aan het GBVB. Het rapport benadrukt dat Servië een van de weinige Europese landen is die zich niet aansluiten bij de EU-sancties tegen Rusland en betreurt dat sommige belangrijke onderdelen van het Servische buitenlandse beleid lijnrecht ingaan tegen de standpunten van de EU. In het rapport wordt ook benadrukt dat elke samenwerking die bijdraagt tot autoritaire en antidemocratische praktijken in Rusland of Servië schadelijk zou zijn voor de toekomst van de EU en Servië. Daarom wordt eraan herinnerd dat het toetredingsproces tot de EU in de eerste plaats gebaseerd is op de oprechte bereidheid van de kandidaat-lidstaat om de waarden en beginselen van de EU te onderschrijven. Ik stemde daarom voor.

Verslag 2022 over Kosovo (A9-0174/2023 - Viola von Cramon-Taubadel)

10-05-2023

In dit rapport wordt het verzoek van Kosovo voor toetreding tot de EU toegejuicht, waaruit de aanhoudende pro-Europese oriëntatie van de burgers blijkt, alsmede een overweldigende partijoverschrijdende consensus over de integratie in de EU en een duidelijke geopolitieke strategische keuze. Het rapport moedigt Kosovo aan verdere inspanningen te leveren om de uitdagingen op zijn weg naar het Europese lidmaatschap aan te pakken, maar onderstreept dat het tempo van het toetredingsproces zal afhangen van vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat, grondrechten en de normalisering van de betrekkingen met Servië op basis van wederzijdse erkenning. De tekst verwelkomt de voortdurende aanpassing van Kosovo aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, met name de krachtige veroordeling van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de uitvoering van de beperkende maatregelen van de EU tegen Rusland en Belarus. Ik stemde daarom voor.

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld – Toetreding van de EU: instellingen en openbaar bestuur van de Unie (A9-0169/2023 - Łukasz Kohut, Arba Kokalari)

10-05-2023

Gendergerelateerd geweld is nog steeds een van de grootste bedreigingen waarmee vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. Deze vormen een ernstige schending van de mensenrechten en de grondrechten waarop onze unie gebouwd is. Meer bepaald heeft 1 op de 3 vrouwen in de EU te maken gehad met gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Deze resolutie tot toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul zal dus zorgen voor een alomvattende en geharmoniseerde aanpak van gendergerelateerd geweld, waarbij alle aspecten van het probleem worden aangepakt, waaronder het voorkomen van gendergerelateerd geweld, het beschermen van slachtoffers van geweld en het bestraffen van de daders. De bekrachtiging van het Verdrag van Istanbul door alle EU-lidstaten is dus van groot belang, omdat het het eerste alomvattende juridisch bindende instrument is dat de strijd tegen gendergelijkheid en de toename van gendergerelateerd geweld kan helpen aanbinden. Daarom stemde ik voor.

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - Toetreding van de EU: justitiële samenwerking in strafzaken, asiel en non-refoulement (A9-0170/2023 - Łukasz Kohut, Arba Kokalari)

10-05-2023

Gendergerelateerd geweld is nog steeds een van de grootste bedreigingen waarmee vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. Deze vormen een ernstige schending van de mensenrechten en de grondrechten waarop onze unie gebouwd is. Meer bepaald heeft 1 op de 3 vrouwen in de EU te maken gehad met gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Deze resolutie tot toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul zal dus zorgen voor een alomvattende en geharmoniseerde aanpak van gendergerelateerd geweld, waarbij alle aspecten van het probleem worden aangepakt, waaronder het voorkomen van gendergerelateerd geweld, het beschermen van slachtoffers van geweld en het bestraffen van de daders. De bekrachtiging van het Verdrag van Istanbul door alle EU-lidstaten is dus van groot belang, omdat het het eerste alomvattende juridisch bindende instrument is dat de strijd tegen gendergelijkheid en de toename van gendergerelateerd geweld kan helpen aanbinden. Daarom stemde ik voor.

Specifieke regels voor de binnenkomst in Noord-Ierland vanuit andere delen van het Verenigd Koninkrijk van bepaalde zendingen detailhandelsgoederen, voor opplant bestemde planten, pootaardappelen, machines en bepaalde voertuigen die voor landbouw- of bosbouwdoeleinden zijn geëxploiteerd, alsook voor het niet-commerciële verkeer van bepaalde gezelschapsdieren naar Noord-Ierland (A9-0168/2023 - Pascal Canfin, Martin Hlaváček)

09-05-2023

Als gevolg van de terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU ondervond het VK ingewikkelde procedures en zware administratieve lasten op het verkeer van goederen tussen het VK en Noord-Ierland. Ik ben voorstander van gezamenlijke oplossingen die deze administratieve lasten zullen verminderen en die de toegang van Noord-Ierse burgers faciliteren tot producten die uit het VK komen. Daarbij moet echter de bescherming van de Europese interne markt gegarandeerd blijven. De voorgestelde voorschriften spelen op al deze punten in en zorgen voor een goede balans. Ze zullen het goederenverkeer van agrolevensmiddelen, aardappelen en machines en voertuigen die voor land- of bosbouwdoeleinde gebruikt worden en het niet-commerciële verkeer van huisdieren tussen het VK en Noord-Ierland aanzienlijk vereenvoudigen, wat de interne markt van het VK faciliteert. Tegelijk wordt de bescherming van de Europese interne markt gewaarborgd. Daarom stemde ik voor.

Schoolregeling voor de verstrekking van groenten en fruit, melk en zuivelproducten (A9-0096/2023 - Carmen Avram)

09-05-2023

Het Europese schoolprogramma voor fruit, groenten en melk op school is een belangrijk instrument. Concreet biedt het een kans om een brug te slaan tussen landbouwers en scholen en vormt het daarnaast een waardevolle ervaring die gratis toegang tot gezonde voeding mogelijk maakt voor alle kinderen. Ik ben altijd grote voorstander geweest van het programma, maar het moest vereenvoudigd en aangepast worden. Er waren twee grote pijnpunten: de administratieve rompslomp werkte ontradend voor landbouwers en scholen om deel te nemen en het beperkte budget zorgde ervoor dat vele leerlingen nog niet bereikt werden. Zo namen in het schooljaar 2019/2020 slechts 19,1 miljoen van de 76,2 miljoen EU-leerlingen deel aan de regeling. Dit rapport pakt de pijnpunten van het programma aan door de administratieve rompslomp te verminderen en de middelen, inclusief het budget, te verhogen. Zodoende zullen er meer kinderen bereikt worden en zullen meer scholen en landbouwbedrijven deelnemen. Daarnaast legt het rapport een grotere nadruk op lokale en seizoensgebonden producten, wat positief is voor de lokale landbouwers. Daarom stemde ik voor.

Snel inzetbare EU-capaciteit, EU-gevechtsgroepen en artikel 44 VEU: te volgen koers (A9-0077/2023 - Javi López)

19-04-2023

De Europese Unie wordt in haar nabije omgeving geconfronteerd met een toenemend aantal bedreigingen en politieke instabiliteit. Daarom is het promoten van vrede en stabiliteit in de buurlanden cruciaal voor de EU. Daarom heeft het Europees Parlement een verslag goedgekeurd over snel inzetbare EU-capaciteit. Dit nieuwe Europese defensie-instrument richt een “flitsmacht” op met 5 000 manschappen. Zo moet de Unie in staat zijn om te reageren op crisissituaties en kortstondige bedreigingen buiten het grondgebied van de Unie. Voor mij is het van cruciaal belang dat de Europese Unie geopolitieke invloed kan uitoefenen. De snel inzetbare capaciteit draagt hieraan bij, aangezien deze de Europese militaire slagkracht versterkt. Daarom stemde ik voor.

De EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers (A9-0034/2023 - Hannah Neumann)

16-03-2023

Mensenrechtenverdedigers zijn mensen die als individu of als groep de mensenrechten promoten en beschermen en de fundamentele vrijheden realiseren. Steeds vaker worden deze mensen, die strijden voor basisrechten voor iedereen, bedreigd. We zien helaas een wereldwijde terugdringing van de mensenrechten en een aanzienlijke verkleining van het algemeen maatschappelijk middenveld. Beschermers en activisten worden vaak bedreigd of, in het ergste geval, gedood omdat ze hun werk doen en de rechten van de mens willen beschermen. Beschermers van de mensenrechten zijn dus wereldwijd in gevaar.
De Europese richtlijnen proberen dit terecht tegen te gaan. Niet alleen de fysieke veiligheid van de mensen die zich inzetten voor de mensenrechten zal worden gewaarborgd, maar ook de waarden die daarmee gepaard gaan, zoals vrijheid van meningsuiting en een vrije democratie. De Europese richtlijnen beschrijven verschillende actieve stappen die ondernomen kunnen worden om mensenrechtenbeschermers te ondersteunen. Ook in het kader van vrouwenrechten zijn deze richtlijnen een belangrijke stap voorwaarts, want vrouwenrechten zijn ook mensenrechten. Daarom stemde ik voor.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M107
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex