Please fill this field
Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Kroatië - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatië)

8e zittingsperiode Željana ZOVKO

Fracties

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Kroatië)

Leden

 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 16-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Plaatsvervanger

 • 09-11-2016 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 09-11-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Kameroen EN

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-097-0000)

Europese grens- en kustwacht (debat) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-402-0000)

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE618.133v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627590 PE627.590v03-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627607 PE627.607v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ADVIES inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE599.579v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HR

15-11-2018

Prijedlogom Europske komisije Direktiva o pisanoj izjavi iz 1991. (91/533/EZ) nastoji se zamijeniti novim instrumentom kojim se osigurava transparentnost u pogledu radnih uvjeta te određena minimalna univerzalna prava za europske građane i radnike. Jedinstveno tržište nikada neće u potpunosti integrirano bez potpunog uvođenja i provedbe slobode kretanja radnika i minimalnih zajedničkih propisa o uvjetima rada.
Jasno je da Europa želi spriječiti sve vrste iskorištavanja i manjka zaštite radnika u novim, fleksibilnijim, maštovitijim i prilagodljivijim oblicima rada jer bi to bilo u suprotnosti s europskim socijalnim modelom. Novim oblicima rada ne bi se smjela dovesti u pitanje minimalna prava radnika na informiranost i transparentnost, no istodobno bi se trebala očuvati fleksibilnost i prilagodljivost. Treba pozdraviti i inicijativu Komisije kojom se želi pojasniti osobno područje primjene direktive uvođenjem definicije pojma „radnika” kojom će se utvrditi vrsta radnika na temelju ustaljene sudske prakse Suda Europske unije. Također se podrazumijeva da će države članice imati manje mogućnosti da iz područja primjene isključe radnike u povremenim i kratkoročnim radnim odnosima.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Enriquea Calveta Chambona.

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) HR

15-11-2018

Poboljšanja i modernizacija željezničkog sektora trebaju ostati trajni ciljevi u ovom sektoru i zbog zaštite putnika, posebno u pogledu pružanja pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom te u pogledu nadoknade u slučaju smetnji tijekom putovanja. Osposobljavanje osoblja ključno je za jamčenje primjerene i visokokvalitetne pomoći takvim osobama koja se prema potrebi pruža u doba kad željeznice prometuju i trebala bi biti besplatna.
Kako bi bio konkurentan, željeznički sektor potrošačima mora pružati izvrsne i moderne usluge po pristupačnim cijenama. Putnici u željezničkom prometu posebno cijene jedinstvene karte. Njihova je dostupnost ključna za povećanje privlačnosti željezničkog prometa. Međutim, uvođenje obvezne suradnje među poduzećima u području izdavanja karata nije dužnost zakonodavca. Pristup željezničkom prometu ne bi se trebao razlikovati od pristupa ostalim vrstama prometa. Kao i u sektoru zračnog prometa, u kojem nije propisano obvezno „dijeljenje”, željeznički prijevoznici trebali bi moći slobodno birati suradnike.
Naknade za kašnjenje željeznički prijevoznici putnicima moraju naknaditi osim u iznimnim situacijama više sile (vremenski uvjeti i prirodne katastrofe). Međutim, ovakva definicija „više sile” je manjkava jer ne obuhvaća druge stavke kao što je npr. terorizam te bi stoga trebala obuhvatiti „sve neočekivane okolnosti koje su izvan kontrole željezničkog prijevoznika”.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Bogusława Liberadzkog.

Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR

15-11-2018

EU je zahvaljujući svojoj inovativnoj Uredbi REACH globalni predvodnik u području regulative o kemikalijama te stoga njegove odluke o sigurnosti kemikalija imaju dalekosežne posljedice. EU u tom području stoga ima odgovornu i ozbiljnu ulogu pa je primjereno voditi računa ne samo o tehničkim i znanstvenim aspektima novih prijedloga, već i o socioekonomskim učincima uvrštavanja tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Ključno je pobrinuti se za to da se sve mjere koje se poduzimaju kako bi se donijele odluke temelje na znanstvenim dokazima.
Izmjenama Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim nastoji se pojasniti i ojačati novu ulogu ECHA-e, kako bi se zajamčilo da će se njezino stručno znanje u potpunosti iskoristiti pri donošenju budućih odluka o prijedlozima za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Kako bi se ECHA-i pružila potpora u novoj ulozi koja je za nju predložena, potrebno je pobrinuti se za to da zaključci do kojih dođe postanu dio svih postupaka donošenja odluka i da se njezine aktivnosti adekvatno financiraju.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Julie Girling.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg