Gelieve dit veld in te vullen
Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Duitsland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , Montreuil-sous-Bois (France)

7de zittingsperiode Evelyne GEBHARDT

Fracties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Leden

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties

12-11-2013 IMCO_AD(2013)519594 PE519.594v03-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

ADVIES inzake herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid

06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038 PE504.038v04-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

06-09-2012 LIBE_AD(2012)473957 PE473.957v02-00 LIBE
Evelyne GEBHARDT

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het technologische en industriële fundament van het Europese defensiebeleid

01-10-2013 IMCO_AD(2013)516616 PE516.616v02-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

12-03-2013 IMCO_AD(2013)496470 PE496.470v03-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012

18-09-2012 IMCO_AD(2012)496396 PE496.396v01-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg