Please fill this field
Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Zweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zweden)

Geboortedatum : , Diyarbakir

Schriftelijke stemverklaringen Evin INCIR

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkadet om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansiering av den gröna given. Betänkandets innehåll rymmer konkreta förslag om hur den gröna given kan finansieras med både offentliga och privata medel, samt säkerställer att EU inte ska finansiera aktiviteter som vållar skada för människor eller klimatet. Att säkra en realistisk och konkret finansiering är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, varför vi i valde att ställa oss bakom betänkandet. Av detta skäl valde vi också att avstå i omröstningarna på några punkter, som om de antagits hade äventyrat betänkandet som helhet.
Betänkandet innehåller emellertid skrivningar om introducerandet av nya egna medel som vi anser är problematiska och vänder oss emot. Som huvudregel anser vi att nya prioriteringar i huvudsak ska finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budgetram, och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Mot den bakgrunden avböjer vi betänkandets samlade förslag av skatter på unionsnivå som föreslås gå in som egna medel i EU:s budget.
Vi svenska socialdemokrater kommer fortsättningsvis vara pådrivande för klimatomställningen på unionsnivå. Därtill måste även medlemsstaterna ta ett betydande ansvar för att ställa om i hållbar riktning, exempelvis genom införandet av en ambitiös och effektiv beskattning av koldioxid.

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i voteringen om paketuppgörelsen i block 4, 5, 8, 9, röstade emot i block 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, samt röstade emot i voteringen om budgetresolutionen för 2021.
Ett flertal satsningar i parlamentets budget återfinns inom välfungerande områden. Forskningsprogrammet Horisont Europa, investeringar i transportinfrastruktur, arbetet för jämlikhet samt unionens yttre åtgärder hör till det bästa som görs i EU-samarbetet. En rättvis klimatomställning måste prioriteras i EU:s budget.
Vi ser positivt på vissa satsningar i parlamentets förslag. Som huvudregel anser vi emellertid att utgiftsökningarna ska kompenseras med omprioriteringar i EU:s budget.
Exempelvis behöver omdisponeringar göras från EU:s betydande jordbruksstöd till förmån för EU:s klimat- och miljöinsatser samt unionens jämställdhetsarbete. Vi avstod i voteringen om block 4, trots flera goda miljösatsningar, eftersom rubriken innehåller ökade satsningar inom EU:s jordbrukspolitik som vi inte vill se. Som övergripande princip förordar vi dock omprioriteringar i EU:s budget inom befintlig ram istället för generella utgiftsökningar.
Eftersom budgetutskottet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel, bidrar detta sammantaget till att parlamentet mycket kraftigt överskrider budgettaken i kommande EU:s långtidsbudget. Således kan vi inte ställa oss bakom parlamentets förslag till budget för 2021.

Economisch beleid van de eurozone 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster) SV

21-10-2020

. – Vi svenska Socialdemokrater röstade för betänkandet om den ekonomiska politiken i euroområdet. Vi noterar med oro att 2020 förväntas EU drabbas av den djupaste recessionen under hela EU:s historia, vilket förväntas öka arbetslösheten i euroområdet från 7,5 procent 2019 till 9,5 procent 2020, samtidigt som en ny topp för euroområdets samlade skuldkvot nås (102,7 procent). Därför instämmer vi i betänkandets slutsats att en översyn av det finanspolitiska ramverket efter covid-19-krisen både behöver främja tillväxtfrämjande offentliga utgifter i samband med klimatförändringarna och digitaliseringen, samt trygga social, ekonomisk och miljömässig motståndskraft, samtidigt som en sund och långsiktigt hållbar budgetförvaltning säkerställs.
Vi vänder oss emellertid mot betänkandets inkludering av kommissionens meddelande Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik , vars slutsatser föreskriver en övergång från enhällighetsbeslut i skattefrågor till beslut med kvalificerad majoritet. Skattefusk och skatteundandragande är ett globalt fenomen och därför anser vi att en genomgripande reform av det internationella företagsskattesystemet helst ska verkställas inom ramen för OECD-samarbetet. Således välkomnar vi de senaste framstegen inom OECD som innebär att ny skiss presenterats för ett nytt globalt företagsskattesystem, som bland annat innebär att teknikjättar tvingas betala en större andel av sin bolagsskatt i Europa och i utvecklingsländer.

Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) SV

21-10-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020. Vi instämmer i oron att Covid-19 krisen sannolikt kommer att öka de nuvarande ojämlikheterna.
Vi reserverar oss dock för vissa delar i betänkandet och avstod i omröstningar som handlar om att undersöka eller införa instrument på EU-nivå för exempelvis arbetslöshetsåterförsäkring. Vi välkomnar kommissionens fokus att stärka barns förutsättningar genom EU:s barngaranti men vi ställer oss kritiska till att införa gratis barnomsorg. För oss socialdemokrater är det viktigt att barnomsorgen är tillgänglig och har ett överkomligt pris, samtidigt anser vi att fokus i första hand bör vara att bygga ut barnomsorgen i Europa. På samma sätt ställer vi oss också frågande till utarbetandet av en EU-ram för omsorgstjänster. För oss är det viktigt att varje medlemsland kan tillhandahålla omsorgstjänster av hög kvalité som kommer många till del. Vi vill påminna om att dessa frågor i huvudsak är nationell kompetens. Vad gäller uppmaningen om att presentera en europeisk ram om minimilöner vill vi påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) SV

20-10-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik. Betänkandet är omfattande och lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna som artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik medför men belyser också utmaningarna. EU behöver på ett övergripande plan stärka sin kapacitet för användning av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik och vi är positiva till att just etiska riktlinjer lyfts fram i diskussionen.
En viktig del av betänkandet handlar om integritet och biometrisk igenkänning. Betänkandet betonar de möjligheter som teknikens utveckling medför också inom detta område men understryker samtidigt vikten av att grundläggande principer såsom dataskydd, integritetsskydd och att strikt ändamålsbaserad begränsning måste respekteras. Vi valde dock att rösta emot ett ändringsförslag som bland annat yrkar på att kommissionen i sitt kommande lagstiftningsförslag ska föreslå ett förbud mot spridning och användning av teknik för ansiktsigenkänning på offentlig plats, så länge som riskerna med tekniken inte åtgärdats. Även om ändringsförslaget lyfter fram många viktiga aspekter som vi delar, såsom brister och farhågor med tekniken för ansiktsigenkänning, är ändringsförslaget långtgående och dessa saker behandlas också på ett bra sätt på andra ställen i betänkandet.

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny SV

17-09-2020

. – Vi röstade för den gemensamma resolutionen om situationen i Ryssland, särskilt gällande förgiftningen av oppositionspolitikern, bloggaren och juristen Aleksej Navalnyj. Det är viktigt att EU starkt och gemensamt markerar mot att politiska mord och förgiftningar används som instrument av den ryska regimen för att tysta oppositionella.
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet fördömer mordförsöket på Navalnyj. Vi vill se ett omedelbart stopp på trakasserier, förföljelser och våld mot den politiska oppositionen, meningsmotståndare och civilsamhället i landet. Eftersom vi vill se en positiv utveckling i landet är vi skeptiska till den gemensamma resolutionens skrivning om att helt isolera Ryssland i internationella forum. Total isolering skulle omöjliggöra påverkan för förändring. Vi ser mervärdet av dialog också med länder vars statsskick och/eller värderingar vi inte delar.

COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020

. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare i Europa ska ha tillgång till jämlik och ekonomiskt överkomlig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvårdspolitiken är politiken är nationellt ansvar, men den pågående covid-19-krisen har tydliggjort behovet av bättre samordning och starkare samarbete mellan EU-länderna på hälsoområdet. Vi ser att det idag finns ett behov att stärka hälso- och sjukvården i flera EU-länder. Därför har vi valt att ställa oss bakom Europaparlamentets uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård.
I enlighet med Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi från 8 juli 2020 är det för oss fundamentalt att EU:s medlemsstater behåller behörigheten i fråga om förvaltningen, organisationen och finansieringen av sina hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som patientsäkerhet, anständiga normer för arbete och anställning för vårdpersonal samt europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser garanteras.

Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om Europaparlamentets betänkande om rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel.
Övergripande ställer vi oss bakom rådets föreslagna text om egna medel som förhandlats fram i samband med rådsöverenskommelsen om EU:s nästa fleråriga budgetram för 2021–2027, samt återhämtningsinstrumentet.
Samtidigt som vi ställer oss bakom betänkandets målsättning om att successivt bredda unionens egna medel, främst när det gäller ett ökat uttag av miljö- och klimatavgifter – exempelvis inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem – så kan vi inte heller anta den samling förslag till nya egna medel som presenteras i betänkandet. När det gäller förslagen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och förslaget om skatt på digitala tjänster har dessa ännu inte antagits av rådet. Därför är det förhastat att redan nu föreslå att en del av den europeiska företagsbeskattningen ska slussas till EU:s budget.
Dagens system med medlemsavgifter baserade på medlemsstaternas bruttonationalinkomst torde verka återhållande på EU:s allmänna utgifter – ett relativt transparent budgetsystem som främjar nationellt ansvarsutkrävande och demokratisk legitimitet i medlemsstaterna. Således kan vi inte stödja den mycket ambitiösa ansatsen i betänkandet som föreslår en mängd nya skatter och avgifter, samtidigt som detta samfällt innebär en relativt kraftig begränsning av medlemsstaternas beskattningsrätt.

Fonds voor een rechtvaardige transitie (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) SV

16-09-2020

. – Vi svenska socialdemokrater anser att fonden för en rättvis omställning är ett viktigt steg i rätt riktning för främjandet av en social, ekologisk och ekonomisk hållbar omställning i EU. Detta för att nå unionens långsiktiga klimatstrategi och klimatneutralitet senast år 2050. Därför stöder vi Europaparlamentets betänkande om fonden för en rättvis omställning.
Vi motsätter oss dock inkludering av naturgas i förslaget. För oss är det självklart att EU måste främja en energipolitik som är både hållbar för miljön och klimatet och samtidigt består av förnybara energikällor. Vi valde därför att rösta nej till att inkludera fossila bränslen.

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Contact

Bruxelles

Strasbourg