Please fill this field
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Roeselare

Schriftelijke stemverklaringen Geert BOURGEOIS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (A9-0036/2021 - Markus Ferber)

11-03-2021

. – De N-VA-delegatie stemde tegen dit verslag, dat een onversneden pleidooi is voor een doorgedreven Europese centralisering van het sociale en arbeidsmarktbeleid. Dat we aan opwaartse sociale convergentie moeten werken, staat buiten kijf. Het verslag kiest hiervoor echter de verkeerde middelen: het focust op sociale uitgaven, nieuwe Europese wetgevingsinitiatieven en verdere transfers binnen de EU, weg van de eigen verantwoordelijkheid.
De N-VA benadrukt allereerst dat zowel het Europees Semester als de nationale herstelplannen voldoende gefocust moeten zijn op competitiviteit. Er is nood aan toekomstgerichte investeringen in plaats van oplopende terugkerende sociale uitgaven. Op een economisch kerkhof valt immers geen sociale welvaart te bouwen.
Ten tweede betreurt de N-VA dat de EU haar lidstaten steeds meer in een sociaal keurslijf wil dwingen. Sociaal en arbeidsmarktbeleid zijn bevoegdheden van de lid- en deelstaten, en met goede redenen. De behoeften, uitdagingen en verwachtingen zijn immers sterk lokaal gebonden. Arbeidsmarkt- en sociaal beleid moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden gevoerd. De lidstaten moeten bovendien voldoende ruimte behouden om eigen sociaal-economische prioriteiten te stellen. Wanneer Europese wetgeving hun uitgaven dicteert, worden de schaarse middelen vaak suboptimaal besteed.
Tot slot kant N-VA zich fel tegen het uitbouwen van een transferunie. Zo bepleit het verslag een Europese “werkloosheidsherverzekering”, het versterken van “de herverdelingsfunctie van de EU-begroting” en een ruimere portefeuille met Europese eigen middelen. Voor de N-VA moeten de herverdelende bevoegdheden bij de lidstaten blijven; daar wordt het beleid gevoerd en in volle verantwoordelijkheid voor de financiering gezorgd. Solidariteit kan niet werken zonder verantwoordelijkheid.

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

10-03-2021

. – De N-VA heeft zich van stemming onthouden bij de stemming over dit verslag van de Commissie juridische zaken, dat de Europese Commissie oproept nieuwe Europese wetgeving voor te stellen inzake zorgvuldigheidsvereisten voor het bedrijfsleven.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de N-VA een prioriteit. Het is onze ethische plicht ons uit te spreken tegen arbeid in mensonwaardige omstandigheden, gedwongen arbeid, kinderarbeid, milieuschendingen en corruptie. Zorgvuldigheid en transparantie in de toeleveringsketen zijn hiervoor cruciaal. Er zijn op dit vlak prachtige vrijwillige initiatieven met labels, maar die hebben niet de verhoopte resultaten geboekt. Wetgeving zal dus inderdaad noodzakelijk zijn, maar ook hier is zorgvuldigheid geboden.
Hieraan ontbreekt het in het verslag helaas compleet. Zo is rechtszekerheid ver te zoeken. Het verslag bevat tal van onduidelijkheden en tegenstrijdigheden door de ene keer voor een resultaats- en de andere keer voor een inspanningsverbintenis te kiezen. De N-VA wil voor multinationals een duidelijke, juridisch afdwingbare inspanningsverbintenis over de gehele linie. Ook heeft de N-VA scherpe kritiek op de voorgestelde aansprakelijkheidsregeling. Het verslag wil ondernemingen aansprakelijk stellen voor elke schending van de mensenrechten, het milieu of goed bestuur in hun toeleveringsketen waartoe zij hebben bijgedragen “door hun doen of laten”. Daarbij wordt de bewijslast omgekeerd en bij de ondernemingen gelegd. Het is voor bedrijven evenwel onmogelijk permanent en in elk onderdeel van de waardeketen te controleren of de veiligheidsvoorschriften, de arbeidsomstandigheden, milieunormen enz. nageleefd worden. Zij mogen niet opdraaien voor op dit vlak slecht functionerende derde landen, die vaak geen goede regelgeving hebben of tekortschieten in de handhaving ervan. Last but not least wil de N-VA dat de EU kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ondersteunt in plaats van hun dergelijke vergaande verplichtingen op te leggen, die hun internationalisering zo goed als onmogelijk maken. Het is een taak die onze kmo’s onmogelijk aankunnen en die hen met uiterst zware kosten zal opzadelen, waarvan ook de consument de gevolgen zal moeten dragen. De N-VA pleit voor een vrijstelling voor kmo’s en een steunpunt dat hen bijstaat en informatie verstrekt over de diverse schakels in de toeleveringsketen. De boodschap aan Commissaris Reynders mag duidelijk zijn: dit voorstel van het Europees Parlement houdt totaal geen rekening met een gelijk speelveld; de Europese competitiviteit treft onze kmo’s buiten alle proporties. De wereld verbeteren: ja, maar niet door onszelf in de voet te schieten.

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0108/2021)

10-02-2021

N-VA onthield zich bij de stemming over deze resolutie. Ze onderschrijft ten volle het belang van opleidingskansen voor eenieder, in het bijzonder de noodzaak te investeren in technologische en digitale vaardigheden. De COVID-19-pandemie heeft meer dan ooit aangetoond hoe cruciaal deze vaardigheden zijn. In een snel veranderende wereld is het onontbeerlijk tijdig in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.
N-VA wil evenwel benadrukken dat het aan de lid- en deelstaten toekomt om het beleid inzake onderwijs, opleiding en vaardigheden vorm te geven. Dit beleid moet immers zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van de burger, de arbeidsmarkt en de demografische omstandigheden. N-VA ziet vanzelfsprekend de meerwaarde van Europese samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek en ontwikkeling of het Erasmusprogramma. Helaas gaat de resolutie een brug te ver door ook op te roepen tot een Europese wet inzake telewerk én een Europese wet inzake het recht om onbereikbaar te zij. Een dergelijk Europees keurslijf kan N-VA geenszins steunen: het ontneemt de lidstaten de broodnodige flexibiliteit in hun arbeidsmarktbeleid en legt onze kmo’s verdere administratieve lasten op, terwijl het in veel lidstaten voorwerp van collectief overleg is.

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden (A9-0006/2021 - Özlem Demirel)

09-02-2021

. – Werken moet lonen en beschermen tegen armoede. Deze beleidsdoelstelling onderschrijft N-VA ten volle. Zij betreurt sterk dat het verslag evenwel voor het verkeerde middel kiest: een strak Europees keurslijf zonder flexibiliteit voor lid- en deelstaten om passend beleid te voeren.
Het verslag staat bol van de Europese centralistische aspiraties voor het sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Zo is er de roep om een EU-kader inzake minimuminkomen en toereikend minimumloon, een Europese werkloosheidsherverzekering (met de mogelijkheid voor niet-EMU-landen om zich aan te sluiten), een Europese wet inzake platformwerkers, een Europese wet inzake telewerk, een Europese wet inzake werkgerelateerde stress, een Europees rechtskader inzake loontransparantie, en de wil om van de Europese Arbeidsautoriteit een echte Europese arbeidsinspectie te maken.
N-VA benadrukt dat sociaal en arbeidsmarktbeleid een bevoegdheid van de lid- en deelstaten is. Het is van groot belang dit beleid te kunnen voeren rekening houdend met de eigenlijke noden, uitdagingen en tradities (dagschema’s, zorg voor ouderen en kinderen, etc.) van de burger en de arbeidsmarkt. Het werkt overigens contraproductief om lidstaten de vrijheid te ontnemen om eigen sociaal-economische prioriteiten te stellen. Ook wil N-VA waarschuwen voor het verguizen van meer flexibele vormen van werk. Werk blijft de beste garantie tegen armoede, en flexibiliteit schept kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die vaak het verst van de arbeidsmarkt zijn verwijderd.
N-VA gelooft sterk in het geven van kansen, in combinatie met een sterk sociaal vangnet wanneer nodig. Tot slot hoedt zij zich voor bijkomende administratieve lasten voor onze kmo’s, die nu reeds gebukt gaan onder een grote regeldruk.

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak)

21-01-2021

De N-VA-delegatie onthield zich bij de stemming over dit verslag. Huisvesting is een basisrecht. Nationale en regionale overheden moeten dan ook een woningbeleid ontwikkelen dat voldoende, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod mogelijk maakt. Renovatie wordt daarbij terecht als een beleidsprioriteit genoemd, waarbij de overheid optreedt als ondersteunende partner. Ook steunt de N-VA een moratorium op het afsluiten van de verwarming tijdens de winter. De N-VA betreurt evenwel dat het verslag voorbijgaat aan de bevoegdheden van de lid- en deelstaten en een Europese aanpak wil opdringen. Zij wijst erop dat de behoeften, verwachtingen en uitdagingen op de woningmarkt vaak lokaal gebonden zijn. Ook moet aan de lid- en deelstaten nog voldoende ruimte worden gelaten om eigen sociaal-economische prioriteiten te bepalen. Tot slot wil de N-VA aanstippen dat ook de rechten van de verhuurder niet mogen worden genegeerd, maar dat naar een evenwicht moet worden gestreefd tussen de rechten en plichten van huurders en verhuurders.

Het recht om offline te zijn (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

21-01-2021

De N-VA-delegatie stemde resoluut tegen dit verslag, waarin wordt opgeroepen tot een Europese verordening inzake het recht om offline te zijn én een Europese verordening inzake telewerk. Uiteraard moeten werknemers beschermd en hun rusttijden gerespecteerd worden. Dat staat voorop. Een heel andere vraag is of de Europese Unie hier de lidstaten één eenvormige regeling moet opdringen. Arbeidsmarktbeleid is een bevoegdheid van de lid- en deelstaten, en met goede redenen. Het zijn de nationale en regionale overheden die de behoeften van de eigen arbeidsmarkt en de uitdagingen van hun burgers het best kennen. Ook zijn culturen en tradities inzake arbeidspatronen erg verschillend in de lidstaten. Heel vaak ook beslissen werkgevers en werknemers in collectief sociaal overleg, opnieuw rekening houdend met de situatie van de eigen arbeidsmarkt. Eén Europees keurslijf is dan ook niet passend. Voorts wil de N-VA benadrukken dat flexibilisering van de arbeidstijd zeer nuttig kan zijn voor een bepaalde groep mensen. Het geeft mensen kansen die anders misschien uit de boot zouden vallen op de arbeidsmarkt. Tot slot betreurt de N-VA de afwezigheid van enig werkgeversperspectief in dit verslag. Zij krijgen er weer een hoop regeltjes bij, terwijl onze kmo’s reeds kreunen onder de administratieve overlast.

Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht (A9-0001/2021 - Gilles Lebreton)

20-01-2021

. – De N-VA steunt de positieve kijk in het verslag op het gebruik van KI-toepassingen door de publieke sector en in een militaire context. Kunstmatige intelligentie biedt immers veel mogelijkheden om onze diensten efficiënter te maken en de groene en digitale transitie van onze samenleving te bespoedigen. De N-VA gaat er ook mee akkoord dat voor sommige KI-toepassingen met een hoog risico extra voorwaarden kunnen gelden (zoals inzake transparantie). Dergelijke voorwaarden mogen echter verdere innovatie niet lamleggen. De N-VA roept dan ook op om aan de term ‘hoog risico’ een duidelijke invulling te geven die niet verder gaat dan noodzakelijk is en rekening houdt met de reeds bestaande wetgeving die de veiligheid en kwaliteit van KI-toepassingen verzekert.
Voor het gebruik van KI in een militaire context moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen enerzijds KI-toepassingen die een ondersteunende rol hebben, en anderzijds KI-toepassingen die zelfstandig een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder menselijke tussenkomst (de zogenaamde dodelijke autonome wapensystemen).
Voor deze laatste categorie van dodelijke wapens beklemtoont de N-VA de noodzaak van een menselijke beslissing. In de mate dat deze menselijke controle niet gegarandeerd kan worden, verzet de N-VA zich tegen het gebruik van deze technologie voor militaire doeleinden. Helaas biedt het verslag geen duidelijk antwoord op de vraag wat de vereiste intensiteit is van menselijke tussenkomst bij het gebruik van dodelijke autonome wapens. Om die reden heeft de N-VA zich onthouden bij de stemming.

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019 (A9-0270/2020 -Sabrina Pignedoli)

20-01-2021

De N-VA-delegatie onthield zich bij de stemming over dit verslag. De lid- en deelstaten worden terecht aangemaand tot tijdige en correcte omzetting van richtlijnen. Een gedegen omzetting versterkt de interne markt en komt dus de consument ten goede. De N-VA stipt wel aan dat dit principe geldt voor alle richtlijnen en betreurt dat in het verslag te eenzijdig klemtonen worden gelegd, zoals op de uitvoering van Europese milieuregels.
De N-VA verwelkomt verder de aandacht die uitgaat naar het verbeteren van de werking van het subsidiariteitsbeginsel. De N-VA benadrukt evenwel dat een lippendienst aan het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel niet kan volstaan. In het verslag wordt in hoofdzaak een doorgedreven Europese centralisering bepleit. Een voorbeeld hiervan is de roep om een Europese verordening die de administratieve procedures in heel de Unie harmoniseert.
Ook betreurt de N-VA dat in het verslag elke ruimte wordt ontkend voor de nationale grondwettelijke hoven om na te gaan of EU-optreden de grenzen van de haar toegewezen bevoegdheden niet overschrijdt. De Europese Unie is een unie van soevereine staten, gewaarborgd door het beginsel van bevoegdheidstoedeling. Een meer kritische reflectie over (de grenzen en het succes van) het EU-optreden was passend geweest in dit verslag.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis (A9-0174/2020 - Lucia Ďuriš Nicholsonová)

20-01-2021

. – De N-VA-delegatie onthield zich bij de stemming over dit verslag. Zij wenst haar steun uit te spreken voor het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), en verdedigt dat de Covid-19-crisis een extra inspanning vraagt om hulp te bieden aan de minstbedeelden. Deze crisis treft zij die het al moeilijk hadden extra hard, en daar mogen we geenszins de ogen voor sluiten. Solidariteit is nu absoluut noodzakelijk. De N-VA betreurt evenwel dat de uitbreiding van het FEAD een medefinanciering tot 100 % door de EU toelaat. Lidstaten moeten dus zelf geen enkele duit in het zakje doen, waardoor verantwoordelijkheid – 'ownership' – ontbreekt. Dit ontneemt elke prikkel tot efficiënt middelenbeheer. De N-VA wil benadrukken dat het – meer dan ooit – cruciaal is dat de schaarse middelen goed terechtkomen. We zijn het aan de burgers verschuldigd hiertoe waarborgen in te bouwen. Verantwoordelijkheid en solidariteit, en wel in die volgorde, gaan hand in hand.

Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

17-12-2020

. – N-VA zet zich ten volle in voor een warme, inclusieve samenleving waarin we er allen samen op vooruit gaan. Het verslag kiest hiertoe helaas de verkeerde middelen. Het ondergraaft de bevoegdheden van de lidstaten en miskent het subsidiariteitsbeginsel. Zo roept het onder meer op tot een richtlijn inzake minimumloon, een Europees werkloosheidsherverzekeringsmechanisme, een bindende en versterkte jongerengarantie, een kindgarantie, meer bevoegdheden voor de Europese Arbeidsautoriteit, alsook een wildgroei aan Europese sociale wetgevingsinitiatieven. “Meer Europa” is niet de oplossing voor elke uitdaging of crisis. Sociaal en arbeidsmarktbeleid moeten daarentegen zo dicht mogelijk bij de burger worden gevoerd, zodat rekening kan worden gehouden met de werkelijke noden en eigenheden. Een Europees sociaal keurslijf past niemand. Dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat we de burger nog verder van de EU vervreemden. De herverdelende bevoegdheden moeten bij de lidstaten blijven; daar wordt het beleid gevoerd en voor de financiering gezorgd in volle verantwoordelijkheid. N-VA kant zich tegen een Europese transferunie; solidariteit kan niet werken zonder verantwoordelijkheid. Ook wil zij erop wijzen dat sociale welvaart niet kan worden gebouwd op een economisch kerkhof. Tot slot betreurt N-VA de herhaaldelijke veroordeling van atypische arbeidsvormen. Het creëren van “werkende armen” moeten we absoluut vermijden, dat lijdt geen twijfel. Maar werk is nog altijd de beste garantie tegen armoede. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt schept kansen voor mensen die anders mogelijk uit de boot zouden vallen. N-VA gelooft sterk in het geven van kansen aan mensen, en dit in combinatie met een sterk sociaal vangnet wanneer nodig.

Contact

Bruxelles

Strasbourg