Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Ogrodniki

Schriftelijke stemverklaringen Krzysztof JURGIEL

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (A9-0209/2020 - David Cormand) PL

25-11-2020

Przygotowane w komisji IMCO sprawozdanie dotyczy potrzeby zmiany przepisów regulujących rynek wewnętrzny tak, by dostosować je do ogólnych priorytetów Unii w zakresie polityki klimatycznej. Ogólna idea stojąca u podstaw tej propozycji jest godna poparcia, jednak nie ze wszystkimi jej elementami mogę się zgodzić.
Popieram inicjatywę w zakresie stworzenia spójnego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i działania w zakresie edukacji konsumentów. Podczas sesji plenarnej Parlament przegłosował jednak poprawkę, która wcześniej została odrzucona na poziomie komisji IMCO, nakładającą na przedsiębiorców obowiązek uwzględnienia na etykiecie produktu szacowanego czasu jego żywotności. Uważam, iż jest to zbyt duże obciążenie administracyjne dla przedsiębiorców. Odrzucona została natomiast poprawka dotycząca „prawa konsumentów do naprawy”, która łagodziła restrykcyjne wymogi nakładane w tym zakresie na przedsiębiorców oraz postulowała przeprowadzenie jego oceny wpływu na opłacalność prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
Sprawozdanie w swoim ostatecznym kształcie nie znalazło odpowiedniej równowagi między koniecznością ochrony środowiska i prawa konsumentów do rzetelnej informacji z jednej strony a swobodą przedsiębiorczości z drugiej strony. Proponowane zapisy mogą pociągnąć za sobą nieproporcjonalne koszty dla producentów i dystrybutorów, co jest niekorzystne zwłaszcza w okresie kryzysu, gdy przedsiębiorcy doświadczają wielu innych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dlatego też głosowałem przeciwko rezolucji Parlamentu.

De aanpak van productveiligheid op de interne markt (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) PL

25-11-2020

Sprawozdanie komisji IMCO odzwierciedla oczekiwania Parlamentu wobec przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zaplanowanego przez Komisję Europejską na 2021 r. Przeprowadzenie rewizji jest zasadne, jako że przez 20 lat, które upłynęły od przyjęcia tego aktu legislacyjnego, rynek znacznie się zmienił.
Sprawozdawczyni postuluje usunięcie luk prawnych występujących w unijnych przepisach, które powodują iż produkty podlegające tzw. unijnemu prawodawstwu niezharmonizowanemu są gorzej chronione niż produkty podlegające prawodawstwu zharmonizowanemu. Sprawozdanie odnosi się także do nowych technologii zmieniających charakterystykę produktów (jak sztuczna inteligencja i internet rzeczy), zwracając uwagę na konieczność stworzenia ogólnoujnijnych ram w tym zakresie. Uważam, że takie uregulowania są niezbędne, by zapewnić jednolity poziom ochrony konsumentów korzystających z nowych technologii.
Kwestia bezpieczeństwa produktów jest ujęta w sprawozdaniu kompleksowo. Postuluje ono bowiem zadbanie także o bezpieczeństwo produktów sprowadzanych do UE, wnioskując o priorytetowe potraktowanie kontroli celnych. Eliminowanie niebezpiecznych produktów jeszcze na granicy jest skuteczniejsze niż szukanie ich na poszczególnych rynkach, gdy już znajdą się w Unii.
Uważam, że sprawozdanie utrzymuje równowagę między koniecznością udoskonalenia nieścisłości w obowiązujących przepisach a zachowaniem środowiska sprzyjającego dalszym innowacjom w nowe technologie. Z tego powodu głosowałem za rezolucją Parlamentu w tej sprawie.

De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (A9-0211/2020 - Pascal Durand) PL

25-11-2020

Prace nad jednolitą ordynacją wyborczą do PE toczą się od lat 70-tych. Próbę na rzecz harmonizacji prawa wyborczego do PE w Państwach Członkowskich UE w celu zwiększenia frekwencji wyborczej, a tym samym wzmocnienia funkcji przedstawicielskiej PE podjęto w kadencji 2009-2014.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż w raporcie odnotowano najwyższą frekwencję w wyborach w 2019 r. od 20 lat i zwiększenie udziału w wyborach ludzi młodych. Natomiast negatywnie postrzegam propozycje, które w mojej opinii ograniczają rolę państw narodowych w UE.
Po pierwsze, propozycja tworzenia list transnarodowych dla jednego wspólnego okręgu europejskiego wraz z przyznaniem wyborcom drugiego głosu do głosowania na taką listę zaprzecza zasadzie równości w wyborach (1 obywatel = 1 głos), uznawanej za jedną z podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
Po drugie, propozycja wyznaczania na liście czołowych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji narusza kompetencje Rady Europejskiej określone w art. 15 ust. 5 TUE, do swobodnego wyboru przewodniczącego KE oraz narusza równowagę międzyinstytucjonalną.
Powyższe, jak i inne propozycje takie jak harmonizacja rozwiązań wyborczych, listy uwzględniające równowagę płci jako wymóg a nie wybór, obniżenie wieku wyborców do 16 roku życia i zagwarantowanie możliwości głosowania osobom bezdomnym są nie do zaakceptowania, gdyż zmierzają do utworzenia Federacji a nie podtrzymywania idei Unii Państw.

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) PL

13-11-2020

W swojej propozycji ustawodawczej „Program UE dla zdrowia” Komisja Europejska przewidziała na ten program aż czterokrotnie więcej środków niż na poprzednie programy tego typu. Mimo iż środki te znacznie ograniczono w ramach negocjacji nad nowymi WRF, „UE dla zdrowia” wciąż może być ważnym narzędziem pozwalającym przyczyniać się do poprawy zdrowia obywateli Unii:
Po pierwsze, sprawozdanie przyjęte przez Parlament wskazuje na potrzebę większych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej, w szczególności na rzecz infrastruktury oraz cyfryzacji.
Po drugie, podkreśla ono, że opieka zdrowotna powinna być ukierunkowana na człowieka i skupiać się na zapobieganiu chorobom przez okres całego życia jednostki.
Po trzecie, sprawozdanie zwraca szczególną uwagę na nierówności: między grupami populacji i między poszczególnymi krajami, oraz postuluje ich zmniejszenie.
Zdrowie publiczne należy do kompetencji dzielonych UE i dlatego powinna ona wspierać rządy państw członkowskich w takim zakresie, by osiągnąć wspólne cele. Bardziej skoordynowane i odporne systemy zdrowotne są szczególnie potrzebne w czasie obecnego kryzysu sanitarnego i uważam, że „Program UE dla zdrowia” ma potencjał, by okazać się pomocą zarówno dla władz publicznych państw członkowskich, jak i bezpośrednio dla obywateli Unii. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) PL

12-11-2020

Budżet UE na 2021 rok to ważny instrument do pobudzania wzrostu gospodarczego na terenie państw członkowskich. Jego zadaniem jest stworzenie takich przepływów finansowych, aby państwa mające większy dystans do nadrobienia pod względem poziomu życia, nadrobiły go dzięki temu szybciej.
O ile jestem zwolennikiem korzystania przez Polskę z licznych programów unijnych, pozwalających na budowę infrastruktury, rozwój rynków rolnych czy wzmacnianie rynku pracy, o tyle nie mogę poprzeć wszystkich elementów sprawozdania.
Najważniejszym czynnikiem, który spowodował moje wstrzymanie się od głosu, jest wola powiązania środków budżetowych z praworządnością. Nie ma mojej zgody na to, aby politycznymi decyzjami umożliwiano blokowanie Polsce środków unijnych tylko dlatego, że unijnym urzędnikom nie podobają się wewnętrzne reformy w Polsce.
Drugim elementem jest podkreślenie konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030r. aż o 60%, co jest dla Polski wartością nie do zaakceptowania, ponieważ gospodarka oparta w główniej mierze na węglu, nie jest w stanie w szybkim tempie obniżyć emisji CO2 bez ponoszenia ogromnych kosztów.

Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) PL

11-11-2020

Uważam, że wspieranie państw Bałkanów Zachodnich jest krokiem w dobrym kierunku. Jest to działanie, które pozwala na utrzymanie wspólnych powiązań gospodarczych, co ułatwia potencjalną integrację gospodarczą tego regionu z Unią Europejską. Utrzymanie obecnego statusu pozwoli na rozwój współpracy pomiędzy europejskimi firmami, a lokalnymi producentami na Bałkanach Zachodnich. Jest to z pewnością solidny argument, mogący mieć w przyszłości znaczenie w przypadku potencjalnej akcesji krajów tego regionu do Unii Europejskiej.
Jestem zwolennikiem ułatwiania wymiany handlowej, która służy obydwu stronom. Szczególnie, że w przypadku Bałkanów Zachodnich, wymiana handlowa z UE to 72% całości ich obrotów handlowych. Brak przedłużenia preferencji w tym zakresie, spowodowałby trudności gospodarcze u naszych partnerów, co biorąc pod uwagę obecną sytuację w Europie i na świecie związaną z pandemią koronawirusa, byłoby według mnie nieodpowiedzialne i podważało zaufanie naszych partnerów na Bałkanach.

Overeenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) PL

11-11-2020

Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Dzięki możliwościom eksportu m.in. produktów rolnych, europejskie (a co za tym idzie, również polskie) rolnictwo, ma przed sobą ogromny rynek zbytu, który jest szansą na zapewnienie lepszego poziomu życia osób żyjących z tej gałęzi gospodarki.
Aby móc w pełni wykorzystać wysoką jakość eksportowanych produktów, należy chronić je przed podrabianiem oraz wprowadzaniem klientów w błąd. Rezolucja popiera podpisanie umowy UE-Chiny, co pozwoli na ochronę oznaczeń geograficznych dla produktów obydwu stron. Podczas pierwszego etapu zapewniona zostanie ochrona 100 oznaczeń geograficznych dla UE i 100 dla Chin, a następnie, w ciągu czterech lat, umowa zapewni dodatkowe 175 oznaczeń dla każdej ze stron. Dzięki temu produkty wysokiej jakości (również z Polski) będą miały prostszą drogę do wypromowania się oraz uczciwej konkurencji, dlatego zagłosowałem za poparciem rezolucji.

Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen (A9-0093/2020 - Niclas Herbst) PL

11-11-2020

Od wielu lat obserwuje się pogarszanie kondycji stad dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Według szacunków Międzynarodowej Rady Badań Morza, nawet w przypadku całkowitego zaprzestania połowów, zasoby dorsza atlantyckiego w tym rejonie nie odbudują się przed 2024 rokiem.
W związku z tym, od 2019 r. przyjmowane są środki nadzwyczajne dla stada dorsza atlantyckiego (tj. wprowadzony przez Komisję tymczasowy zakaz połowów w 2019 r. i zredukowanie przez Radę uprawnień do połowów w 2020 r. aż o 92% w porównaniu do 2019 r.).
Jako że te proponowane nadzwyczajne środki doprowadzą do poważnych negatywnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla społeczności nadbrzeżnych i przedsiębiorstw rybackich w całym regionie Morza Bałtyckiego, Komisja proponuje we wniosku udzielenie wsparcia publicznego na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej dla rybaków zajmujących się połowami dorsza atlantyckiego.
Pierwotny wniosek Komisji nakładał jednak zbyt duże obciążenia na floty bałtyckie, które już teraz działają czasem na granicy rentowności, w zakresie kontroli VMS i obowiązkowej 20-procentowej obecności obserwatorów. Sprawozdanie Parlamentu usuwa te niekorzystne elementy z propozycji tekstu ustawodawczego i dlatego poparłem je w głosowaniu na sesji plenarnej.

Ontbossing (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) PL

22-10-2020

Sprawozdanie dotyczące odwracania globalnego wylesiania spowodowanego przez UE zwraca uwagę na ważny problem, którym jest pośrednia rola krajów rozwiniętych w niszczeniu środowiska krajów słabiej rozwiniętych.
Dokument ten obejmuje jednak tematykę szerszą niż wylesianie, otwierając tym samym furtkę do zajęcia się innymi zagadnieniami – wspomnianymi w nim tylko pobieżnie. Odnosi się np. do jakości lasów i niszczenia ekosystemów, u podstaw których stoją jednak inne czynniki niż te stojące u podstaw wylesienia. Sprawozdanie wprowadza pojęcia, które nie są zdefiniowane w prawie UE ani w prawie międzynarodowym (jak np. degradacja lasów), a ponadto nie wskazuje wprost na fakt, iż lasy leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie podkreśla też potencjału zrównoważonej gospodarki leśnej, która w wielu państwach Unii (np. w Polsce) stoi na bardzo wysokim poziomie i mogłaby posłużyć za przykład w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed sektorem leśnym.
Wydaje się, że dokument postuluje kolejny kompleksowy system ochrony lasów, który maskuje skutki zamiast rozwiązywać problem, czyli właściwą przyczynę wylesienia: ubóstwo, słabe struktury zarządzania lasami w krajach trzecich i ekspansywne rolnictwo.
Z wyżej wymienionych powodów zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken) PL

20-10-2020

Obecnie funkcjonująca dyrektywa w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) ma już ponad 20 lat, w związku z czym należy ją zaktualizować tak, aby lepiej pasowała do szybko zmieniającego się cyfrowego świata.
Handel elektroniczny w dzisiejszych czasach jest dla wielu małych i średnich firm szansą na zaistnienie w globalnej sieci biznesowej oraz budowanie swojej marki w sposób nieporównywalnie bardziej efektywny, dzięki czemu korzystają na tym zarówno odbiorcy jak i sprzedawcy określonych dóbr.
W związku z rosnącą ilością wymiany danych w skali światowej, popieram działania Unii Europejskiej, które z jednej strony umożliwią swobodny transfer informacji, (chroniony ustawodawstwem unijnym w zakresie bezpieczeństwa użytkownika i ochrony konsumenta), a z drugiej nie stworzą nowych i niesprawiedliwych barier wejścia dla potencjalnych podmiotów chcących zaistnieć na rynku elektronicznym i zwiększyć na nim konkurencję.

Contact

Bruxelles

Strasbourg