Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Kępno

Schriftelijke stemverklaringen Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU (A9-0150/2020 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL

15-12-2020

Spowolnienie inwestycji i działalności gospodarek w całej Unii Europejskiej wywołało ogromny kryzys gospodarczy i społeczny. REACT-EU to pilna reakcja, aby temu przeciwdziałać i wrócić na drogę rozwoju i ekonomicznego wzrostu.
REACT EU jest pierwszym mechanizmem w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy Gospodarczej! Dlatego tak kluczowe były trójstronne negocjacje, których efektem są jeszcze lepsze możliwości jego wykorzystania. To wydłużony okres kawalifikowalności wydatków do końca 2023 roku, to zwiększony poziom zaliczek inwestycyjnych do 11%.
Instrument REACT EU daje możliwość podejmowania elastycznych decyzji w każdym kraju, aby zmaksymalizować efekt odbudowy. Wszystko po to, by wsparcie dotarło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
Jestem przekonana, że 47,5 mld euro, dla Polski to ok 2 miliardy euro – ze 100% poziomem dofinansowania inwestycji – skutecznie przyczynią się do szybkiego wychodzenia z kryzysu spowodowanego COVID-19. Dlatego głosowałam za przyjęciem rozporządzenia.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Lood in hagel in of rond watergebieden (B9-0365/2020) PL

25-11-2020

Europejskie łowiectwo musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, żyć w zgodzie z naturą i dbać o nią. To misja i odpowiedzialność każdego pokolenia myśliwych.
Zatrucia ołowiem są jedną z ważnych przyczyn śmierci ptaków wodnych, a także szponiastych, w tym bielików – herbowych ptaków Polski! Świadome łowiectwo ograniczające rozpraszanie śrutu ołowianego na terenach podmokłych będzie miało ogromny pozytywny wpływ na środowisko, zdrowie ludzkie i zdrowie naszych dzieci oraz pozwoli położyć kres cierpieniu i śmierci milionów dzikich zwierząt. Jak najszybsze wprowadzenie zmiany w każdym kraju uratuje nas przed wprowadzeniem około 4000 dodatkowych ton ołowiu na tereny podmokłe oraz ograniczy śmierć ok. 1 miliona ptaków rocznie.
Nie widzę powodu, dla którego łatwo dostępna międzynarodowa definicja obszarów wodno-błotnych z konwencji ramsarskiej nie mogłaby zostać wykorzystana do celów niniejszej regulacji. Polska jest przecież sygnatariuszem zarówno Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, jak i konwencji ramsarskiej. Dodatkowo domniemanie prawne związane z posiadaniem ołowianej amunicji nie zmienia domniemania niewinności.
Wszystkie wprowadzane ograniczenia muszą być interpretowane zgodnie z jego celem, tj. ochroną ptaków wodnych. Pamiętajmy, że poszczególne kraje mogą wydać wytyczne i narzędzia ułatwiające przejrzyste stosowanie regulacji. Wobec powyższego nie poparłam sprzeciwu.

InvestEU-programma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) PL

13-11-2020

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie wykorzystywany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), z którego Polska pozyskała znaczne środki. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji wspierających konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy związany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE.
Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałam się poprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu negocjacji międzyinstytucjonalnych, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności omawianego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) PL

12-11-2020

Musimy zapewnić odpowiednią wysokość środków w budżecie. W 2021 roku należy spodziewać się kumulacji płatności. Ten budżet rozpoczyna nowy okres programowania na lata 2021–2027, a także musi pokryć zobowiązania z poprzednich wieloletnich ram finansowych 2014–2020. W szczególności dotyczy to polityki spójności oraz programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW), które są bardzo istotnymi instrumentami inwestycyjnymi w UE.
Mimo zwiększenia budżetu na 2021 rok nie mogłam go poprzeć ze względu na wyznaczenie celu w postaci zmniejszenia o 60% emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Jest on w mojej opinii nierealny i obciąża państwa członkowskie ogromnymi inwestycjami. Dodatkowo moją wątpliwość budzi wprowadzenie mechanizmu państwa prawa jako warunku udzielenia przez PE zgody na roczną procedurę budżetową.

Ontbossing (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) PL

22-10-2020

Lasy zajmują 30% powierzchni Ziemi i znajduje się w nich 80% światowej bioróżnorodności. Stanowią one także źródło utrzymania i dochodu dla około 25% ludności świata. Niestety jednak w ciągu ostatnich trzydziestu lat ubyło ich o 1,3 mln kilometrów kwadratowych. Problem wylesiania jest więc bardzo istotny i ważne jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszania tempa tego procesu.
W sprawozdaniu ujęto zbyt szeroką tematykę. Umożliwia to poruszenie zagadnień takich jak degradacja czy niszczenie ekosystemów, jednak ich przyczyny są inne niż te leżące u podstaw wylesiania. Nawiązanie do degradacji lasów rodzi pytania o znaczenie tego określenia. Degradacja lasów nie jest tylko efektem wylesiania, może być również skutkiem zmian klimatycznych.
Uważam, że sprawozdanie w sposób nienależyty odnosi się do potencjału i wpływu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. A przecież osiągniecia państw UE, w tym Polski, mogłyby służyć jako przykład wobec wyzwań dla lasów i leśnictwa na całym świecie.
Sprawozdanie to nie jest także jasne w zakresie podziału kompetencji – przypomnę, że polityka leśna należy do kompetencji państw członkowskich. Bardzo dyskusyjne jest także wspomnienie o „niezależnym monitoringu”, który może doprowadzić do kwestionowania obecnie wykonywanych monitoringów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.
Wobec powyższego nie mogłam poprzeć tego sprawozdania.

Versterking van de jongerengarantie (B9-0310/2020) PL

08-10-2020

Młodzi ludzie to przyszłość Europy. Ich sytuacja na rynku pracy podczas pandemii koronawirusa stała się jeszcze bardziej niepewna. Utrudnienia w zdobywaniu wykształcenia, odbywaniu staży oraz praktyk, czy fakt, że młodzi ludzie pracują często w ramach niestandardowych form zatrudnienia, podniosło poziom ich bezrobocia. W sierpniu 2020 r. w Unii Europejskiej wynosiło ono 17,6%.
Potrzebujemy wielowymiarowego podejścia mającego na uwadze zróżnicowane i dostosowane do potrzeb oferty pracy, szkolenia, praktyki zawodowe lub staże, w tym uczciwe wynagrodzenie za pracę.
Jestem przeciwna niepłatnym stażom i przyuczaniu do zawodu, które wykorzystują pracę młodych ludzi i naruszają tym samym ich prawa. Dlatego głosując za wzmocnieniem Gwarancji dla młodzieży, wzywam Komisję Europejską do przedstawienia ram prawnych dla skutecznego wsparcia młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności, zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa pracy.

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) PL

07-10-2020

Zachowanie, poprawa i zwiększenie powierzchni obszarów leśnych to niezbędny krok w drodze do osiągania przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Lasy pełnią szereg funkcji w naszym ekosystemie: zapewniają czystą wodę, powietrze czy schronienie.
Lasy stanowią także istotne źródło zatrudnienia, to prawie 4 miliony ekologicznych miejsc pracy w Europie, zlokalizowanych głównie na obszarach wiejskich.
Dlatego popieram przygotowanie nowej Europejskiej Strategii Leśnej po 2020 r., której celem będzie efektywne zalesianie i ochrona lasów w Unii Europejskiej, co bezpośrednio przyczyni się do:
• zwiększenia absorbcji CO2,
• promowania bioekonomii i zmniejszenia rozprzestrzeniania się pożarów,
• ochrony różnorodności biologicznej,
• promowania usług leśnych na tle ekologii i ekonomii.

Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion: indirecte belastingen op "traditionele" rum PL

05-10-2020

Popieram wniosek wprowadzający szczególne środki w dziedzinie opodatkowania rumu na okres obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych, tj. na lata 2021–2027. Wniosek ten daje Francji możliwość obniżenia stawki podatku akcyzowego i składki na ubezpieczenie społeczne od rumu „tradycyjnego” produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie, a sprzedawanego we Francji metropolitalnej. Musimy wspierać rozwój gospodarczy i przedsiębiorstwa, które działają w niekorzystnych warunkach konkurencji spowodowanych oddaleniem, trudną topografią i zależnością od niewielkiej liczby produktów.

AIEM-belastingregeling op de Canarische Eilanden PL

05-10-2020

Wniosek zakłada całkowite lub częściowe zwolnienie towarów wytwarzanych lokalnie z podatku „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)”, który jest podatkiem od towarów na Wyspach Kanaryjskich. Europa musi być solidarna i wzajemnie się wspierać, dlatego zgadzam się z wnioskiem, aby władze hiszpańskie mogły częściowo zrekompensować lokalnemu przemysłowi zwiększone koszty produkcji związane z izolacją Wysp Kanaryjskich.
Zwolnienia nie mogą wpływać na cenę danych towarów o więcej niż 15% ani przekraczać całkowitego rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR. Ponadto Hiszpania ma obowiązek przedstawiania sprawozdań z wdrażania odstępstwa i jego skutków w odniesieniu do każdej kategorii towarów objętych zwolnieniem.

Verlenging van de "octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden PL

05-10-2020

Francja zamierza złożyć wniosek o przedłużenie zwolnienia z podatku od dokowania „octroi de mer” na lata 2021–2027. Wymaga to jednak rzetelnej oceny dla każdej kategorii towarów, które będą zwolnione. Nie możemy dopuścić do zakłóceń na rynku wewnętrznym i zaburzenia konkurencji. Komisja proponuje, aby obecny system, który wygasa 31 grudnia 2021 r., został przedłużony o sześć miesięcy. Zapewni to wystarczający czas na opracowanie nowego systemu zwolnień podatkowych dla każdego regionu. Uważam zatem, że obowiązywanie decyzji nr 940/2014/UE należy przedłużyć do 30 czerwca 2021 r.

Contact

Bruxelles

Strasbourg