Please fill this field
Clotilde ARMAND Clotilde ARMAND
Clotilde ARMAND
Roemenië

Geboortedatum : , București

9e zittingsperiode Clotilde ARMAND

Fracties

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Uniunea Salvați România (Roemenië)

Leden

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Commissie vervoer en toerisme
  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
  • 14-09-2020 / 03-11-2020 : Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen EN

17-04-2020

As the shadow rapporteur for EU budget for the financial year 2020, I supported this proposal of the European Commission to amend the budget and to release EUR 115 million for co-financing measures to combat COVID-19 (repatriation of stranded citizens and protective equipment through joint procurement). The package includes other essential measures, such as an additional EUR 3.6 million for the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the EU institution coordinating a common European Roadmap of healthcare measures and contributing to the research of vaccine against COVID-19. Also, EUR 3.3 million are dedicated to the European Public Prosecutor’s Office, the new EU body that will protect EU finances against corruption and fraud, an issue particularly relevant at the time of the coronavirus, when the health sector is specifically exposed to bribery, counterfeit and other risk factors, such as the concentration of power, derogation of rights and large amounts of money being infused into the economy to alleviate the crisis.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak EN

17-04-2020

The crisis called upon the EU institutions to mobilise as many unspent resources as possible and channel them into the healthcare sector and into initiatives that support the economy. As the shadow rapporteur for the EU budget 2020, I am glad that we managed to reactivate an additional EUR 3 billion, of which EUR 2.7 billion has been earmarked for emergency aid and EUR 300 million for the RescEU medical equipment reserve. This will enable the Commission to get emergency aid on behalf of the Member States and distribute medical equipment such as masks and respirators. This will finance our urgent needs, for example, with regard to transporting medical equipment and patients in cross-border regions, and it will support the construction of mobile field hospitals. I welcome such measures, as they strengthen our resilience to public health crisis and build a pathway to a permanent crisis-management mechanism so that we can rely on EU coordination in any future shocks.

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 EN

17-04-2020

. ‒ The exceptional needs of our local economies demand exceptional flexibilities in the use of European funds. I voted in favour of the new rules on use of the European Structural and Investments (ESI) Funds which reflect the proposals of the Renew Europe Group to the Commission. After certain flexibilities approved on 26 March 2020 allowing the transfer of money between the priorities of the same fund, now we have achieved flexibility for transfers of resources available in 2020 between the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund. In addition, now the funds can be transferred among the regions and the measures for programming, auditing and reporting are simplified. A 100% EU co-financing rate for the accounting year 2020-2021 is authorised.
Increased flexibility allows each Member State to address more efficiently their specific needs, which requires however specific monitoring of spending. It is essential therefore that the Commission follows the recommendations of the European Court of Auditors on ESI funds and better analyses administrative practices at national level.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties

Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.