Please fill this field
Michel ROCARD Michel ROCARD
Michel ROCARD
Frankrijk

Geboortedatum : , Courbevoie (Seine)

Overlijdensdatum :

6de zittingsperiode Michel ROCARD

Fracties

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Frankrijk)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Commissie juridische zaken
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de stand van zaken in de betrekkingen EU-Afrika

13-09-2007 AFET_AD(2007)386526 PE 386.526v02-00 AFET
Michel ROCARD

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot aanvaarding, namens de Europese Gemeenschap, van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS), ondertekend te Genève op 6 december 2005

28-06-2007 JURI_AD(2007)390411 PE 390.411v03-00 JURI
Michel ROCARD

ADVIES over: Tijd voor een hogere versnelling – Het tot stand brengen van een nieuw partnerschap voor het ondernemerschap en voor groei

04-10-2006 JURI_AD(2006)378643 PE 378.643v03-00 JURI
Michel ROCARD

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het gebruik van open source software

19-05-2008 P6_DCL(2008)0046 Vervallen
Jean Louis COTTIGNY Pierre PRIBETICH Michel ROCARD Bronisław GEREMEK Daniel COHN-BENDIT
Datum bekendmaking : 19-05-2008
Vervaldatum : 25-09-2008
Aantal ondertekenaars : 154 - 25-09-2008

Schriftelijke verklaring over het besluit dat de Europese Raad in december 2004 neemt over het openen van onderhandelingen met Turkije

13-10-2004 P6_DCL(2004)0040 Vervallen
Emma BONINO Daniel COHN-BENDIT Bronisław GEREMEK João de Deus PINHEIRO Michel ROCARD
Datum bekendmaking : 13-10-2004
Vervaldatum : 13-01-2005
Aantal ondertekenaars : 162 - 13-01-2005

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.