Vera TAX
Vera TAX

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Nederland - Partij van de Arbeid (Nederland)

Geboortedatum : , Venlo

Schriftelijke stemverklaringen Vera TAX

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Kwijting 2020: Algemene begroting van de EU – Commissie en uitvoerende agentschappen (A9-0127/2022 - Olivier Chastel)

04-05-2022

. – De Europese delegaties van de PvdA en GroenLinks hebben gestemd voor uitstel van de verlening van kwijting, omdat de Europese Commissie onvoldoende actie onderneemt om de rechtsstaat en Europese middelen in Hongarije en Polen te beschermen.
De Commissie heeft, anderhalf jaar na de inwerkingtreding van het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat en na grote druk van het Parlement, onder meer via een beroep wegens nalaten (artikel 265 VWEU), een kennisgeving gestuurd met behulp van het mechanisme. Haar opvatting is echter te nauw, waardoor de doeltreffendheid van het mechanisme als instrument evenals zijn doel worden ondergraven.
Ook tegen Polen heeft de Commissie nog altijd niet opgetreden, ondanks de aanhoudende aanvallen van de Poolse regering op de onafhankelijkheid van de rechtspraak, die herhaaldelijk zijn vastgesteld via de procedure van artikel 7 VEU, alsook in resoluties van het Europees Parlement en in de verslagen over de rechtsstaat.
Bovendien zijn er misstanden geconstateerd met betrekking tot de controlemechanismen van de Hongaarse autoriteiten voor fondsen onder gedeeld beheer. Desalniettemin keert de Commissie nog altijd middelen uit deze fondsen aan Hongarije uit, ondanks het feit dat zij de uitkering van middelen krachtens Verordening (EU) 2021/1060 moet stopzetten.
Op grond van deze bezwaren achten wij uitstel van de verlening van kwijting noodzakelijk.

Fonds voor een rechtvaardige transitie (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

16-09-2020

Deze week stemde het Europees Parlement over het Just Transition Fund, het fonds voor een rechtvaardige energietransitie. Dit Fonds voor een rechtvaardige transitie is onderdeel van de Europese Green Deal en is bedoeld voor regio’s die sociaaleconomisch het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een koolstofarme economie. De energietransitie moet niet alleen eerlijk, maar vooral ook sociaal gebeuren. Het geld uit het JTF moet volgens de PvdA-Eurodelegatie worden ingezet voor het om- en bijscholen van werknemers zodat ze gemakkelijker aan de slag kunnen in nieuwe duurzame sectoren. Fossiele brandstoffen zoals aardgas horen niet in het JTF thuis omdat het niet duurzaam, noch kostenefficiënt is. Bovendien is het budget van het Fonds voor een rechtvaardige transitie zodanig beperkt dat wij van mening zijn dat het geld alleen naar echt duurzame alternatieven mag gaan. Om die reden hebben wij ons als delegatie onthouden tijdens de stemming over het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

17-04-2020

Ik heb vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steun ik het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons]

26-03-2020

De coronacrisis vraagt om aangepaste regelgeving, snelheid in besluitvorming en financiële ruimte. Het is daarom goed dat de openstaande structuurfondsen à 37 miljard euro zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor de regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden door het virus: de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen hebben te kampen met ernstige tekorten aan medische producten zoals mondkapjes, ondernemers kunnen hun personeel niet meer doorbetalen en zelfstandigen zitten zonder opdrachten thuis. We merken allemaal de directe gevolgen van corona in onze omgeving. Deze 37 miljard zal de coronacrisis niet oplossen, maar is alvast een eerste stap in de goede richting.
Daarom heb ik vóór het Commissievoorstel van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons gestemd.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid

26-03-2020

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese continent. Solidariteit met de lidstaten en toekomstige lidstaten die het zwaarst getroffen worden is nu heel belangrijk. Het is dan ook goed dat we het Europees Solidariteitsfonds dat bestaat voor financiële hulp bij natuurrampen nu verbreden en het geld ook beschikbaar stellen voor lidstaten die zijn getroffen door rampen op het gebied van de volksgezondheid. 800 miljoen euro is hierdoor beschikbaar gekomen.
Ik stem daarom vóór dit voorstel.

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN

28-11-2019

Today I voted in favour of the S&D resolution on the EU accession to the Istanbul Convention, because it is about time that all EU Member States ratify and implement the convention. We cannot stand by and watch while one in three women still experience some form of violence in their lives. Member States need to combat this in every possible way, including allocating adequate financial and human resources to preventing and combating violence against women, as well as to the protection of victims.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15G116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05078
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex