Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Niet-fractiegebonden leden

Slowakije - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slowakije)

Home Milan UHRÍK

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

I keď viaceré navrhované aktivity v rámci programu EU4Health môžu byť prínosom pre kvalitu zdravého života v celej Európe, rozhodol som sa zdržať hlasovania. Existuje totiž vážne riziko centralizovania zdravotných údajov a ich prípadného zneužitia pri vyvíjaní nátlaku na členské krajiny alebo vnucovanie opatrení, ktoré nezodpovedajú špecifikám jednotlivých členských krajín.

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Európska únia je opäť najambicióznejšou v oblasti klímy a riešenia klimatických zmien. De facto tieto aktivity prinesú najmä zabránenie používania fosílnych palív a prevádzky ekologicky menej náročnej dopravy, prechod na obnoviteľné zdroje energie a zavedenie nových daní a poplatkov pre členské štáty EÚ. Samozrejme, že tiež chcem, aby ľudská činnosť bola klimaticky neutrálna, a aby sme našu planétu odovzdali ďalším generáciám v čo najlepšom stave. Nemôžem však podporiť projekty a vízie, ktoré majú síce vysoké ambície, ale ich realizácia nie je riadne vedecky podložená. Na základe uvedeného som sa zdržal hlasovania o prijatí predmetnej správy.

InvestEU-programma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SK

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Program InvestEU sa má javiť ako jeden z ďalších prelomových nástrojov financovania prospešných projektov v rámci členských štátov EÚ. Ide o rôzne formy úverov a záruk, ktoré sú sústredené do jedného nástroja. Kvôli nepriaznivej ekonomickej situácií, v ktorej sa momentálne svetová ekonomika vďaka pandémií COVID-19 nachádza, osobne nevidím priestor na financovanie projektov na podporu rodovej rovnosti a považujem ich za irelevantné. Som presvedčený, že prioritou tohto programu by naopak mala byť najmä pomoc občanom v oblasti zlepšenia mobility, pomoc pri prekonávaní ich finančných ťažkostí, pomoc malým živnostníkom a podnikateľom pokračovať v ich podnikaní, prispieť k zelenšiemu prostrediu v mestách či zabezpečiť potravinovú sebestačnosť prostredníctvom kvalitných produktov domácich fariem a družstiev. Z uvedeného dôvodu som hlasoval proti prijatiu predmetnej správy.

Contact

Bruxelles

Strasbourg