Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Slowakije - Kresťanskodemokratické hnutie (Slowakije)

Geboortedatum : , Bratislava

Home Miriam LEXMANN

Lid

AFET
Commissie buitenlandse zaken
EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie

Laatste activiteiten

Russia’s interference in the freedom of the press EN

26-11-2021 E-005296/2021 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Schriftelijke vragen

Beleid en wetgeving inzake legale migratie (A9-0314/2021 - Abir Al-Sahlani) SK

25-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Správa s odporúčaniami Komisii o politike a práve v oblasti legálnej migrácie sa zaoberala otázkou, ktorá stojí pred všetkými členskými štátmi, a síce starnutím populácie a s tým spojeným úbytkom pracovnej sily. Ako riešenie správa navrhovala podporu legálnej migrácie, otvorenie nových migračných možností a vytvorenie motivačných mechanizmov pre zatraktívnenie Európskej únie ako destinácie pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Zároveň správa odkazovala na rôzne dokumenty prijaté v čase migračnej krízy v rokoch 2015 - 2016 a vyzývala na zvýšenú solidaritu a vytvorenie spoločného azylového systému Európskej únie. Tento návrh som sa rozhodla nepodporiť najmä z dôvodu, že nepovažujem za správne označovať migráciu za riešenie demografickej krízy, v ktorej sa väčšina vyspelých štátov nachádza. Kľúčom k riešeniu by malo byť poskytovanie podpory rodinám, vytváranie pracovných príležitostí, ale aj celkovo budovanie infraštruktúry pre deti. Zároveň si myslím, že otázka udeľovania povolení na pobyt je vo výlučnej kompetencii členských štátov a nemala by byť prenášaná do spoločného rozhodovania, keďže samotné členské štáty vedia najlepšie, aké sú ich potreby v tejto oblasti a mali by mať možnosť určiť si, koho na svoje územie prijmú a aká je ich reálna schopnosť integrácie týchto ľudí. V neposlednom rade si myslím, že táto téma by nemala byť prejednávaná prostredníctvom rôznych uznesení a správ, ale mali by sa na nej dohodnúť v prvom rade členské štáty v prostredí Rady. Preto som sa v záverečnom hlasovaní rozhodla správu nepodporiť.

Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit (B9-0551/2021) SK

25-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Návrh uznesenia o zavedení európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia na zlepšenie digitálneho presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility smeroval k zavedeniu jednotného európskeho čísla sociálneho zabezpečenia prepojeného s osobnou pracovnou kartou. Európsky parlament opakovane vyzýval na predloženie návrhu, ktorý by tento systém zaviedol, už od roku 2014, pričom Európska komisia podľa najnovších informácií a na základe dôkladného prehodnotenia nákladov a dopadov rozhodla, že predmetný návrh nepredloží. Jej dôvody boli založené najmä na veľkej finančnej náročnosti, ale aj potenciálnych problémoch týkajúcich sa zabezpečenia ochrany osobných údajov pracovníkov. Súhlasila som s niektorými výzvami, ktoré toto uznesenie obsahovalo, a ktoré žiadali Komisiu o zverejnenie vysvetlení nepredloženia tohto návrhu, ako aj dát a štúdií, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladalo. Nesúhlasím však s výzvami, ktoré napriek tomu žiadali predloženie legislatívneho návrhu. Myslím si, že v prvom rade by sme mali preštudovať závery predbežných hodnotení Európskej komisie a až následne sa rozhodnúť, či trvať na takomto návrhu, najmä keď existujú obavy z potenciálneho narúšania súkromia a osobných údajov pracovníkov. A hoci si myslím, že uľahčovanie mobility pracovníkov naprieč Európskou úniou je veľmi dôležitou súčasťou jednotného trhu, mali by sme každý takýto krok riadne zvážiť a v prvom rade chrániť pracovníkov a ich súkromie. Preto som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02093
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex