Please fill this field
Olli REHN Olli REHN
Olli REHN
Finland

Geboortedatum : , Mikkeli

8e zittingsperiode Olli REHN

Fracties

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Suomen Keskusta (Finland)

Ondervoorzitter

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Europees Parlement

Leden

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Bureau van het Europees Parlement
  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Commissie internationale handel
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 24-07-2014 / 26-04-2015 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Unie, van een Associatieovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

07-11-2014 INTA_AD(2014)537345 PE537.345v02-00 INTA
Olli REHN

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

07-11-2014 INTA_AD(2014)537396 PE537.396v02-00 INTA
Olli REHN

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de Europese strategie voor energiezekerheid

16-04-2015 INTA_AD(2015)546894 PE546.894v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

ADVIES inzake het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

03-03-2015 REGI_AD(2015)539800 PE539.800v03-00 REGI
Viorica DĂNCILĂ

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.