Catharina RINZEMA
Catharina RINZEMA
Nederland

Geboortedatum : , Soest

9e zittingsperiode Catharina RINZEMA

Fracties

  • 18-01-2022 / 15-07-2024 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 18-01-2022 / 15-07-2024 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Leden

  • 19-01-2022 / 15-07-2024 : Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK
  • 19-01-2022 / 15-07-2024 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

  • 19-01-2022 / 23-03-2022 : Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk
  • 19-01-2022 / 15-07-2024 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 20-01-2023 / 15-07-2024 : Commissie juridische zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia en oppervlakteactieve stoffen, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 648/2004

25-01-2024 IMCO_AD(2024)754921 PE754.921v02-00 IMCO
Maria da Graça CARVALHO

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

03-07-2023 IMCO_AD(2023)740727 PE740.727v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipverordening)

05-12-2022 INTA_AD(2022)735744 PE735.744v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (A9-0184/2023 - Lara Wolters)

24-04-2024

De VVD staat achter het doel om misstanden op het gebied van mensenrechten en schade aan het milieu aan te pakken. Bedrijven hebben hier ook een verantwoordelijkheid in.
Echter, de Europese richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven schiet door in de balans tussen verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid en creëert hiermee een disproportionele lastendruk op het bedrijfsleven. Daarnaast tast deze wetgeving het (internationale) concurrentievermogen van bedrijven, met name het mkb, zwaar aan. Hoewel het mkb niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt, zal het indirect hard geraakt worden, bijvoorbeeld als toeleverancier van bedrijven die wél onder de richtlijn vallen.
Daarnaast heeft het vestigingsklimaat in Europa te lijden onder exponentiële stijgingen van energielasten als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne, lonkende financiële steun uit de VS en industriële overcapaciteit vanuit China. Bovendien ontbreekt volledige harmonisatie van de regelgeving, waardoor het gevaar bestaat op (verdere) versnippering van de interne markt. In tijden dat ons concurrentievermogen al zwaar onder druk staat, moet de EU zich daarom richten op lastenverlichting voor bedrijven in plaats van het verhogen van de regeldruk. Daarom heeft de VVD tegen de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven gestemd.

Verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk (A9-0301/2022 - Elisabetta Gualmini)

24-04-2024

De VVD heeft vandaag tegen de richtlijn platformwerk gestemd. Deze wetgeving biedt de Europese Commissie ruimte om zich vergaand te bemoeien met Nederlandse wetgeving op sociale zaken. Samenwerken op Europees niveau is gewenst en een meerwaarde bij grensoverschrijdende thema’s en uitdagingen, die niet nationaal of lokaal kunnen worden aangepakt. Volgens de VVD vallen sociale zaken en de inrichting van de arbeidsmarkt daar in beginsel niet onder.
Daarnaast is in de tekst opgenomen dat het wettelijk vermoeden “doeltreffend” moet worden toegepast. Dit is juridisch onduidelijk en geeft bovendien de Europese Commissie meer (ongewenste) zeggenschap dan voorheen om lidstaten aan te spreken op verhoudingen op de (nationale) arbeidsmarkt. Eveneens is met deze wetgeving te verwachten dat de Europese Commissie op langere termijn meer bevoegdheden naar zich zal toetrekken ten tijde van een herziening. Met deze richtlijn wordt dus de deur op een kier gezet voor meer Europese bevoegdheden op de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt, iets waar de VVD geen voorstander van is.

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag 2023 (A9-0389/2023 - David McAllister)

28-02-2024

De VVD-delegatie heeft voor het verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2023 gestemd, omdat er belangrijke prioriteiten in dit verslag staan over de toekomst van het Europees buitenlandbeleid en de geopolitieke rol van de EU. Zo is het van enorm belang dat we Oekraïne blijven steunen met financiering en wapens, dat we meer investeren in Europese defensie en dat we besluitvormingsprocedures voor het opleggen van sancties makkelijker maken.
Desalniettemin staat er een onderdeel in de tekst over een oproep tot een permanente wapenstilstand in Gaza. De VVD is tegen een dergelijke permanente wapenstilstand zolang de Israëlische gijzelaars niet zijn bevrijd en Hamas niet is verslagen.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren

Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.

Vergaderingen

Late Payments

Leden
RINZEMA Catharina
Datum, plaats:
Online
Hoedanigheid:
Leden Door personeel bijgewoonde vergadering
Meeting related to procedure:
2023/0323(COD)
Bijeenkomst met:
Vereniging VNO-NCW

EU-UAE trade relations

Leden
RINZEMA Catharina
Datum, plaats:
Brussels
Hoedanigheid:
Leden
Code commissie of delegatie
INTA
Bijeenkomst met:
UAE Embassy in Brussels

Protection of Children's Rights

Leden
RINZEMA Catharina
Datum, plaats:
Brussels
Hoedanigheid:
Leden
Bijeenkomst met:
5Rights Foundation