Kateřina
KONEČNÁ

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Kateřina KONEČNÁ

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

13-11-2018 ENVI_AD(2018)627836 PE627.836v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

ADVIES inzake tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt

22-06-2018 ENVI_AD(2018)619208 PE619.208v02-00 ENVI
Biljana BORZAN

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

17-05-2018 ENVI_AD(2018)618208 PE618.208v02-00 ENVI
Michel DANTIN

ADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2016

28-03-2018 ENVI_AD(2018)616822 PE616.822v03-00 ENVI
Marijana PETIR

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) voor het begrotingsjaar 2016

28-02-2018 TRAN_AD(2018)613308 PE613.308v03-00 TRAN
Markus FERBER

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016

22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370 PE612.370v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585 PE613.585v02-00 TRAN
Jakop G. DALUNDE

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

20-02-2018 TRAN_AD(2018)613327 PE613.327v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016

20-02-2018 TRAN_AD(2018)613598 PE613.598v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

ADVIES inzake de Europese Strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen

02-02-2018 ENVI_AD(2018)612292 PE612.292v02-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

26-01-2018 ENVI_AD(2018)612219 PE612.219v02-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016

25-01-2018 ENVI_AD(2018)612232 PE612.232v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN