Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Tsjechië - Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Geboortedatum : , Nový Jičín

8e zittingsperiode Kateřina KONEČNÁ

Fracties

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Penningmeester

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Ondervoorzitter

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (B8-0079/2019) CS

14-02-2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. února 2019 o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy jsem ve svém hlasování dne 14. února 2019 podpořila. Evropská komise přijala již v roce 2013 balíček NAIADES II. Tento balíček chce realizovat nevyužitý potenciál 37 000 km vnitrozemských vodních cest v EU a umožnit snadnější přepravu zboží i cestujících, vést ke zlepšení životního prostředí, podporovat inovace a pracovní příležitosti. Usnesení naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala a prodloužila program NAIADES do roku 2020 s cílem zajistit, aby potenciál vnitrozemské vodní dopravy, která v rámci multimodálního dopravního systému představuje bezpečný, udržitelný a efektivní způsob dopravy, byl plně využit díky dlouhodobé strategii EU zaměřené na úspěšný přechod na jiný druh dopravy. Usnesení také apeluje na Komisi a členské státy, aby integrovaly vnitrozemskou plavbu do městské a přístavní politiky a plně využily potenciálu pro přepravu zboží a cestujících, neboť mnoho měst EU je umístěno podél vodních cest. Tak by se zvýšila kvalita života a snížila by se úroveň dopravního přetížení. V usnesení se rovněž klade důraz na přechod na nízkouhlíkovou dopravu, zvýšení účinnosti zdrojů a zavedení nezbytných infrastruktur pro doplňování paliva.

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) CS

14-02-2019

Jednotný trh EU by nebyl možný bez bezcelního prostředí, které celní unie poskytuje, a bez úlohy, již celní unie plní v dohledu nad dovozem a vývozem. Je důležité vytvořit v celé Unii jednotné celní postupy založené na reformované infrastruktuře informačních technologií. Digitalizace má potenciál učinit výměnu informací a placení cel transparentnější a přístupnější, zejména pro malé a střední podniky a pro hospodářské subjekty třetích zemí, a poskytuje příležitosti ke zjednodušení celních pravidel a postupů. Usnesení apeluje na Komisi a členské státy, aby vypracovaly účinnější, nákladově efektivnější a jednodušší přístup k řízení systémů IT pro celní orgány, a vyzývá zejména k přesnějšímu a realističtějšímu odhadu doby a zdrojů, které budou zapotřebí, a rozsahu jednotlivých projektů IT pro digitalizaci celních postupů (při zavádění nových IT systémů pro celní unii došlo k řadě zpoždění). Proto jsem návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy v hlasování podpořila.

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0048/2019 - David Martin) CS

13-02-2019

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie

Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE UNIE over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie

18-12-2018 B8-0591/2018

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over chronische aandoeningen van de luchtwegen

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Vervallen
Alberto CIRIO Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Karin KADENBACH Biljana BORZAN David BORRELLI Piernicola PEDICINI Eva KAILI Damiano ZOFFOLI
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 249 - 25-01-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het voorkomen van het gebruik van lood

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Vervallen
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 94 - 04-01-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Vervallen
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg