Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Tsjechië - Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Geboortedatum : , Nový Jičín

Schriftelijke stemverklaringen Kateřina KONEČNÁ

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europese kindergarantie (B9-0220/2021) CS

29-04-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2021 o Evropské záruce pro děti jsme v hlasování podpořila. Cílem Evropské záruky pro děti je předcházet chudobě a sociálnímu vyloučení a bojovat proti nim zaručením bezplatného a účinného přístupu dětí v nouzi ke klíčovým službám, jako je předškolní vzdělávání a péče, vzdělávací a školní aktivity, zdravotní péče a alespoň jedno zdravé jídlo za každý školní den, a také účinného přístupu všech dětí v nouzi ke zdravé výživě a vyhovujícímu bydlení. Vidinou je poskytovat veřejnou podporu umožňující předcházet sociálnímu vyloučení a bojovat proti němu tím, že dětem v nouzi bude zajištěn přístup k souboru klíčových služeb, což znamená, že členské státy by měly tyto služby buď samy organizovat a poskytovat, nebo poskytovat přiměřené dávky, které rodičům nebo poručníkům dětí v nouzi umožní pokrýt náklady na tyto služby. Jedná se samozřejmě o velmi závažné téma mimo jiné i protože koronavirová pandemie situaci dětí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením zhoršila a zanechala miliony dětí a rodin v méně jisté socioekonomické situaci. To bude samozřejmě vyžadovat velmi širokosáhlý program politik, který bude mít na paměti zásadní význam sociální ochrany a podpory rodin.

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (A9-0128/2021 - Andreas Schieder, Christophe Hansen) CS

27-04-2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé jsem v hlasování podpořila.
Byla jsem ráda, že finální dohoda o budoucnosti vztahů mezi EU a Velkou Británií spatřila na Štědrý den 2020 světlo světa. Obávala jsem se totiž naprosté ztráty důvěry mezi oběma stranami a mimořádně negativních dopadů na ekonomiku a životy občanů. Dlouhodobě jsem považovala za velmi žádoucí, aby brexit probíhal podle dohody, jelikož pouze tak bylo možné udržet mír na Irském ostrově, ochránit práva občanů EU ve Velké Británii, ochránit české podniky, aby ze dne na den nepřišly o důležitého partnera nebo k zachování přátelských vazeb mezi oběma subjekty, což je vhodné už z toho důvodu, že Velká Británie je stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Následnou právně nezávaznou rezoluci Evropského parlamentu jsem sice, kvůli několika problematickým bodům, nepodpořila, ale za hlavní považuji fakt, že ratifikační proces Dohody je tímto dokončen, závazná Dohoda má podporu drtivě většiny Evropského parlamentu a nyní se tedy můžeme plně koncentrovat na její plné vymáhání tak, aby to neohrožovalo mír na Irském ostrově a pomáhalo evropským podnikům a občanům.

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (A9-0053/2021 - Karin Karlsbro) CS

26-04-2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jsem v hlasování podpořila. Jedná se o první podobnou dohodu se zemí Latinské Ameriky. Vítám, že Dobrovolná dohoda zajistí, aby do EU bylo z Hondurasu dováženo pouze zákonně vytěžené dřevo, podpoří udržitelné postupy obhospodařování lesů a udržitelný obchod se zákonně získaným dřevem a zlepší správu lesů, prosazování práva (včetně pracovněprávních povinností a závazků v oblasti zdraví a bezpečnosti), lidských práv, transparentnosti, odpovědnosti a institucionální odolnosti, přičemž zohlední skutečnost, že lesy jsou důležitou součástí honduraského hospodářství a že problém odlesňování by v této zemi měl být řešen účinnějším způsobem. Ocenila jsem skutečnost, že se Hondurasu podařilo do procesu přípravy Dobrovolné dohody o partnerství zajistit zapojení svých vládních institucí, občanské společnosti, soukromého sektoru, původních a afrodescendantních národů, akademické obce i komunit, což bylo vítanou novinkou při uzavíraní podobných dohod, která by mohla usnadnit přijetí celé řady právních předpisů a získání odpovídající administrativní kapacity a odborných znalostí pro účely provádění a prosazování dohody.

Kinderrechten (B9-0164/2021) CS

11-03-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o právech dítěte jsem podpořila. Vyzývá EU, aby zintenzivnila svá opatření k ukončení všech forem násilí a diskriminace na dětech, včetně fyzického, sexuálního, ekonomického a psychologického násilí, zraňování, zneužívání, zanedbávání, špatného zacházení a vykořisťování páchaného online i offline, nucených sňatků, obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování dětí migrantů, mučení, vražd ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, incestu, nuceného ukončení školní docházky a využívání dětí jako vojáků. Text zdůrazňuje, že v zájmu zajištění konzistentnosti, pokud jde o ochranu dětí před násilím, obchodováním a vykořisťováním, musí všechny legislativní a nelegislativní iniciativy týkající se práv dětí zohledňovat strategii EU pro práva dítěte. Vyjadřuje znepokojení, že v souvislosti s oživením po krizi COVID-19 vzroste potřeba boje proti dětské chudobě a že tato chudoba bude mít stále větší dopad na děti jako nejzranitelnější skupinu mezi nejvíce znevýhodněnými, a naléhavě požaduje, aby byla strategie EU doplněna o komplexní strategii boje proti chudobě, včetně opatření k zajištění důstojného a dostupného bydlení a řešení problému bezdomovectví. Připomíná, že každá strategie zaměřená na vymýcení dětské chudoby musí zohledňovat realitu rodičovství samoživitelů a rodin s mnoha dětmi, jelikož domácnosti samoživitelů a domácnosti s mnoha dětmi patří mezi ohrožené skupiny.

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (A9-0018/2021 - Lara Wolters) CS

10-03-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2021 obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků jsem v hlasování podpořila. Obávám se, že dobrovolné normy v oblasti náležité péče mají svá omezení a nedosáhly významného pokroku, pokud jde o prevenci poškozování lidských práv a životního prostředí a umožňování přístupu ke spravedlnosti. Věřím, že by Unie měla bezodkladně přijmout závazné požadavky pro podniky, aby zjišťovaly, posuzovaly, ukončily, zmírňovaly, sledovaly, sdělovaly, řešily a napravovaly potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady na lidská práva, životní prostředí a řádnou správu ve svých hodnotových řetězcích, předcházely jim a nesly za ně odpovědnost. Jsem přesvědčena, že by tento krok byl přínosný pro zúčastněné strany i pro podniky, pokud jde o harmonizaci, právní jistotu, rovné podmínky a zmírňování nespravedlivých konkurenčních výhod třetích zemí, jež plynou z nižších standardů ochrany i ze sociálního a environmentálního dumpingu v oblasti mezinárodního obchodu.
Text také zdůrazňuje, že malé a střední podniky se kvůli pandemii COVID-19 nacházejí v obtížné situaci a že klíčovými cíli Unie je poskytovat jim podporu, že podniky jsou povinny dodržovat lidská práva a respektovat životní prostředí, že je odpovědností států a vlád lidská práva a životní prostředí chránit a tato odpovědnost by neměla být přenášena na soukromé subjekty.

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0108/2021) CS

10-02-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 o sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost jsem v hlasování podpořila. Krize COVID-19 změnila svět práce, neboť urychlila propouštění pracovníků a zastarávání mnoha pracovních míst, zdůraznila význam digitálních dovedností a digitální gramotnosti, prohloubila digitální propast a zvýšila potřebu aktualizovat soubory dovedností evropské pracovní síly, zejména pokud jde o dramatický nárůst potřeby digitálních a technologických dovedností stejně jako sociálních dovedností, jako je odolnost a přizpůsobivost. Tyto potřeby budou ještě naléhavější s rostoucím využíváním umělé inteligence (AI), která může způsobit zásadní změnu pracovních vzorců a nahradit některé druhy činností. Je tedy v tomto směru velmi problematické, že pandemie narušila činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, což postihlo zejména účastníky odborného vzdělávání a přípravy, a vedla ke zvýšení nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, kteří se potýkají s potížemi při přechodu ze vzdělávání do práce. Toto usnesení dalo několik návrhů, jak se situaci postavit, jelikož je třeba, aby systémy vzdělávání, informování, poradenství a motivačních strategií, jakož i celoživotního učení byly vysoce kvalitní, flexibilní a přístupné všem. Nemůžeme si dovolit v čase změn na někoho zapomenout.

Nieuw actieplan voor de circulaire economie: zie notulen (A9-0008/2021 - Jan Huitema) CS

09-02-2021

Dne 10. 2. 2021 jsme na plenárním zasedání hlasovali o zprávě k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství. První akční plán pro oběhové hospodářství byl přijat v roce 2015. V roce 2018 přijala Komise balíček opatření v oblasti oběhového hospodářství, který mimo jiné zahrnoval strategii EU pro plasty. Nový akční plán pro oběhové hospodářství byl přijat v březnu 2020 a staví na předchozích iniciativách, rovněž tvoří součást evropské zelené dohody. Ač zpráva Evropského parlamentu k tomuto plánu obsahuje spoustu opatření, se kterými naprosto souhlasím, jako jsou např. opatření zamezující plánovanému zastarávání výrobků či zavedení práva na opravu, jakož i zavedení skóre dopadu výrobku na životní prostředí a jeho opravitelnosti, nakonec jsem se v hlasování zdržela. Bohužel Komise ani Parlament se znovu nevyvarovaly nesmyslné kritice spalování nevyužitelného odpadu a výroby elektřiny, tepla a chladu z něj. S touto kritikou dlouhodobě nesouhlasím a naopak vidím spalování materiálově nevyužitelného odpadu jako budoucnost energetiky v EU.

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden (A9-0006/2021 - Özlem Demirel) CS

09-02-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2021 o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících jsem v hlasování podpořila. Velmi jsem oceňovala upřímnost, s jakou usnesení deklarovalo, že tvrzení, že „práce je nejlepší prostředek proti chudobě“ dnes již neplatí všeobecně, vezmeme-li v úvahu odvětví s nízkými mzdami a nejistými podmínkami zaměstnání (včetně některých forem atypického zaměstnání), což má vliv na udržitelnost a přiměřenost systémů sociálního zabezpečení. To je pro zemi jako Českou republiku, kde se o problému pracující chudoby mluví a velmi málo dělá, velmi zásadní. Usnesení přitom dodává, že důležitými nástroji pro boj proti chudobě jsou účinné kolektivní smlouvy a účinné systémy zákonné minimální mzdy, s čímž naprosto souhlasím. Evropský parlament si také nemohl odpustit vyzvat Komisi a členské státy, aby přijaly reálná opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým podvodům, neboť se jedná o důležitý nástroj umožňující snížit hospodářské nerovnosti a zlepšit výběr daní v členských státech. Pokud nám unikají miliardy eur do daňových rájů, pak se z ekonomických problémů, které jsou a budou součástí pandemie, nedostaneme. Komplexní problémy je třeba řešit komplexně, jinak bude toto usnesení soupisem toho, co se mělo udělat, aby byla odvrácena hrozící katastrofa.

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak) CS

21-01-2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 o přístupu k důstojnému bydlení pro všechny jsem v hlasování podpořila, přestože jsem k němu měla určité výhrady. Přístup k vyhovujícímu bydlení je však základním právem, na něž musíme nahlížet jako na základní podmínku uplatňování ostatních základních práv a přístupu k nim a jako na podmínku důstojného lidského života. Přitom téměř 38 % domácností ohrožených chudobou vynaložilo více než 40 % svého disponibilního příjmu na bydlení a zohledníme-li náklady na bydlení, došlo v EU ke zvýšení počtu lidí ohrožených chudobou na 156 milionů. Mnoho Evropanů žije v prostorách, které jsou nezdravé, nekvalitní, vykazují energetickou chudobu nebo jsou přeplněné nebo ještě hůře, hrozí jim vystěhování nebo bezdomovectví. I když EU nemá přímý mandát v oblasti bydlení, politiky, programy financování a finanční nástroje EU mají na trhy s bydlením velký dopad. Věřím, že členské státy by měly mít v rámci fiskálních pravidel EU možnost více investovat do sociálního, veřejného a cenově dostupného bydlení a je tedy třeba, aby se to odrazilo v reformě Evropského paktu stability a růstu.

Het recht om offline te zijn (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) CS

21-01-2021

Bylo mi nesmírně líto, že jsem nemohla v hlasování podpořit usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi k právu odpojit se. Toto usnesení inspirovala zjištění nadace Eurofound, podle nichž mají pracovníci, kteří pravidelně pracují z domova, dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat více než předepsaných maximálních 48 hodin týdně a že budou mezi pracovními dny odpočívat méně než předepsaných 11 hodin, jak stanoví právní předpisy Unie, než pracovníci, kteří pracují v prostorách zaměstnavatele. Téměř 30 % těchto osob pracujících na dálku uvádí, že pracují ve svém volném čase každý den nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně než 5 % pracovníků z „kanceláří“. Osoby pracující na dálku mají také větší pravděpodobnost, že budou mít nepravidelnou pracovní dobu. To považuji v době, kdy práce na dálku není volitelnou, ale pro spolčenost zcela nutnou součástí pandemické reality, za velmi problematické a chtěla jsem, aby Komise v tomto směru konala. Bohužel však prošel pozměňovací návrh od politické frakce sociálních demokratů, který text natolik zprznil, že samotné evropské odbory ETUC, do kterých patří i ČMKOS, poslance EP žádaly, abychom hlasovali proti. Hlasy (i české) pravice a „sociálních“ demokratů tak zase jednou pomohly tomu, že se odborům a zaměstnancům vrazila kudla do zad. 

Contact

Bruxelles

Strasbourg