Saïd EL KHADRAOUI
Saïd EL KHADRAOUI
België

Geboortedatum : , Leuven

7de zittingsperiode Saïd EL KHADRAOUI

Fracties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistische Partij.Anders (België)

Ondervoorzitter

  • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Leden

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake follow-up met betrekking tot de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

06-09-2013 TRAN_AD(2013)513025 PE513.025v02-00 TRAN
Saïd EL KHADRAOUI Werner KUHN

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

01-06-2010 TRAN_AD(2010)441237 PE441.237v02-00 TRAN
Saïd EL KHADRAOUI

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast

22-01-2014 TRAN_AD(2014)524529 PE524.529v02-00 TRAN
Mathieu GROSCH

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

14-03-2013 ECON_AD(2013)496498 PE496.498v02-00 ECON
Kay SWINBURNE

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

13-03-2013 ECON_AD(2013)496499 PE496.499v02-00 ECON
Kay SWINBURNE

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de voorkoming van negatieve gevolgen van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/6/EG tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten

13-12-2010 P7_DCL(2010)0094 Vervallen
Dennis de JONG Saïd EL KHADRAOUI Marian HARKIN Isabelle DURANT Georges BACH
Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 165 - 24-03-2011

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.