Please fill this field
David CASA David CASA
David CASA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Geboortedatum : , Valletta

8e zittingsperiode David CASA

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (debat) MT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-021-0000)

Europese Arbeidsautoriteit (debat) MT

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-105-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037 PE601.037v02-00 EMPL
David CASA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661 PE571.661v03-00 EMPL
David CASA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle

26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662 PE571.662v02-00 EMPL
David CASA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

27-09-2018 EMPL_AD(2018)623789 PE623.789v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665 PE567.665v01-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202 PE544.202v03-00 EMPL
Laura AGEA

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN

14-02-2019

. ‒ I voted in favour of the mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context so that Member States can work on mechanisms to remove obstacles in the implementation of a joint project in cross-border regions on one of its borders with one or more neighbouring states.

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN

14-02-2019

I voted in favour of this draft agreement because it will allow Georgia and the European Union to foster cooperation as regards combating serious crimes, especially organised crime and terrorism.

Evaluatie van gezondheidstechnologie (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EN

14-02-2019

I voted in favour of the health technology assessment (HTA) because it’s an extremely helpful tool which can aid in decision-based healthcare. HTA weighs the value of new or existing health technologies compared with other health technologies. These can range from medicines and medical devices all the way to surgical procedures. The HTA will positively benefit healthcare throughout the EU.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over vermiste vluchtelingenkinderen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Vervallen
Deirdre CLUNE David CASA Esther de LANGE Monica MACOVEI Mariya GABRIEL Brian HAYES Roberta METSOLA Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Claude ROLIN
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 22-02-2017

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de Europese blauwe kaart voor migratie (blauwekaartregeling)

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Vervallen
Deirdre CLUNE Marian HARKIN David CASA Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Renate WEBER Brian HAYES Yana TOOM Claudia ȚAPARDEL Salvatore Domenico POGLIESE
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 29 - 07-09-2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Aangenomen
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Datum van aanneming : 14-01-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Aantal ondertekenaars : 388 - 15-01-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg