Please fill this field
Marie-Hélène AUBERT Marie-Hélène AUBERT
Marie-Hélène AUBERT
Frankrijk

Geboortedatum : , Nantes

6de zittingsperiode Marie-Hélène AUBERT

Fracties

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG Report on the proposal for a Council Regulation on organic production and labelling of organic products

14-03-2007 A6-0061/2007 PE 380.703v03-00 AGRI
Marie-Hélène AUBERT

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren

29-01-2008 DEVE_AD(2008)396813 PE 396.813v02-00 DEVE
Marie-Hélène AUBERT

ADVIES inzake de sociale dimensie van de globalisering

02-09-2005 DEVE_AD(2005)360061 PE 360.061v02-00 DEVE
Marie-Hélène AUBERT

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Stephen Hughes, Caroline Lucas, Francis Wurtz, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Glyn Ford, Michel Rocard, Lilli Gruber, Jo Leinen, Robert Evans, Proinsias De Rossa, Marianne Mikko, Adam Gierek, Thijs Berman, Andrzej Jan Szejna, Elisa Ferreira, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Catherine Trautmann, David Martin, Claude Moraes, Kader Arif, Glenys Kinnock, Richard Corbett, Helmut Kuhne, Zita Gurmai, Harlem Désir, Johan Van Hecke, Baroness Sarah Ludford, Fiona Hall, Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Bart Staes, Carl Schlyter, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Jill Evans, Eva Lichtenberger, Margrete Auken, Alain Lipietz, Pierre Jonckheer, Marie Anne Isler Béguin, Johannes Voggenhuber, David Hammerstein, Hiltrud Breyer, Sepp Kusstatscher, Elly de Groen-Kouwenhoven, Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Kathalijne Maria Buitenweg, Gérard Onesta, Tobias Pflüger, Daniel Strož, Jaromír Kohlíček, André Brie, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Miloslav Ransdorf, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Vincenzo Aita, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jens Holm, Jiří Maštálka, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Remek en Věra Flasarová aan de Raad

17-01-2008 O-0008/2008 Raad

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.